• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ต.ค. 2562

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  "กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5528/ หรือ
  ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัย
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน: 40,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ต.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2562 รวม 137 อัตรา,

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

  ลิงค์: https://ehenx.com/2906/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
  อัตราว่าง: 137
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2562
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -19 ต.ค. 2561 รวม 81 อัตรา

  title=กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

  ลิงค์: https://ehenx.com/930/ หรือ
  ตำแหน่ง: รวม81อัตรา,พนักงานนโยบายและผนงาน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานประจำสำนักงาน,(พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยERT)
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 81
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 19 ต.ค. 2561
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2559 |พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิทยาศาสตร์

  กรมวิชาการเกษตร

  “กรมวิชาการเกษตร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36672/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิทยาศาสตร์
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4อุบลราชธานี

  กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (เขต 4)
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
  ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
  ทางเคมี ทางชีววิทยา
  ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูป และการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์
  2. วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างเพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมี การเกษตร ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานสินค้าเกษตร
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการวิเคราะห์ทดสอบ 2. ทดสอบความรู้ และหลักการ ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 4. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ

  วิธีการประเมิน : –

  – สมรรถนะ
  1. การคิดวิเคราะห์ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ความซื่อสัตย์ 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจงาน
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 4)
  อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการใช้รถยนต์
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ เป็นต้น 2. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ

  วิธีการประเมิน : –

  – สมรรถนะ
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. ความรับผิดชอบ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร งานราชการ อุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมวิชาการเกษตร2559 สอบ กรมวิชาการเกษตร 59 ehenbook.com กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35916/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ย. – 30 ก.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
  1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
  2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
  3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
  4. เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
  6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
  7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
  8. รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
  9. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
  10. ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออก
  ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  ด้านการประสานงาน
  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ด้านการบริการ
  1. ช่วยจัดทำคู่มือระบบผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
  3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่
  – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  – พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
  – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  – กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557
  2) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัย ของประเทศไทยและของโลก
  3) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประชาคมอาเซียน
  4) ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
  5) ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การบริหารงานของประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (100 คะแนน)
  1)ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  ระบบซอฟต์แวร์ (Software) ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network) และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้าน
  สารสนเทศ (Security)
  2)ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
  และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  3)ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
  โปรแกรมประยุกต์
  4)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  5)ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน
  สมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัคร สอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2559 สอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 59 ehenbook.com กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :ตนเอง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ประกาศ 1

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานนโยบายและแผนงาน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา (5 – 15 ส.ค. 2556)

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศรับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานนโยบายและแผนงาน
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – อนุปริญญา
  – ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – อนุปริญญา
  – ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สื่อสาร อุตุนิยมวิทยา หรือสังคมศาสตร์


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
  อัตราเงินเดือน : 9,110 – 12,240 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  – ม.3 , ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา
  อัตราเงินเดือน : 9,960 – 12,240 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
  2. ได้รับใบอนุญาตขันรถตามกฎหมายกำหนด
   

  วิธีการสมัครงานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :

  ซื้อและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย (1 – 5 ก.ค. 2556)

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย
  อัตราเงินเดือน : – บาท
  ประเภท : ประเภททั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 15 ปี

  วิธีการสมัครงานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :

  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิกที่นี่

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (รวม 27 อัตรา)วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (23 มี.ค. – 23 เม.ย. 2556)

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างประเทศและความมั่นคง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาจิตวิทยา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สำรวจ วางแผน ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ให้คำปรึกษา
  แนะนำ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันฯ ภาษาอังกฤษ ประชาคมอาเซียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรม รายละเอียดคลิกที่นี่


  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
  ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สำรวจ ศึกษา วางแผน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
  ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานเงื่อนไข : ห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น หากปฏิบัติงานไม่ครบ 3 ปี รายละเอียดคลิกที่นี่


  เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

  วิธีการสมัครงานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิกที่นี่