Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2565

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17937/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ด้วยจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนํ่นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และ ข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ งานธุรการ เช่น งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ดังนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทย
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสรัาง อำนาจหน้าที่และภารกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.สถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอื่นๆ
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการ บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
๑.๕ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ
๑.๖ ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย
๑.๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกตํในงานสำนักงาน
๑.๘ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเช้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ขอรับและยื่นใบ สมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น ๓ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 14 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments