Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 พ.ย. -21 พ.ย. 2565 รวม 8 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/17757/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-17,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ย. – 21 พ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจหรือรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เช่น ด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และระเบียบ ข้อกำหนดด้านเทคนิคของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเสนอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวมและ รายสาขา
(เอ) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน ราชการ พร้อมวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา เพื่อวางแนวทางประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารหรือ กำกับโครงการ ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศทั้งในภาพรวมและรายสาขา
(๓) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการโครงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถบรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน
(๔) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง การกำหนดยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานความร่วมมือ ทีาที การดำเนินงาน และการผลักดันเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและกระแสเศรษฐกิจโลก
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ต้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ต้านการบริการ
(๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
(๒)ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อ แก่ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม,จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทางแบบอย่างชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ การใช้งาน
(๒) ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
(๓) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
(๔) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
(๕) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุเพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๖) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่กี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม,จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่างชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปไดํโดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก ต่อการคนหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวใช้งานและ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๒. ต้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

.ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อุ่เขียน (แบบอัตนัย) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
–    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฺของประเทศ
–    ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
–    ความรู้และความสามารถในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
–    ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
–    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. – 21 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments