Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 7 พ.ย. -18 พ.ย. 2565 รวม 35 อัตรา,

กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17758/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการภาษี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสรรพากร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานการภาษี ของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

ด้วยกรมสรรพากรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการภาษี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการภาษี

อัตราว่าง : 35 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการภาษี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
(๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเชีย
(๓) มีทักษะความชำนาญในการใช้ Internet และคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Ms-Word Ms-excel และ Ms-Power Point รวมถึงการใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๔) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
(๕) มีจิตสำนึกบริการ
(๖) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(๗) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงานและ การทำงานเป็นทีม
(๘) มีความกระตือรึอร้น
(๙) มีความละเอียด รอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๑๐) สามารถเลือกปฏิบัติงานที่มีอัตราว่างในตำแหน่งที่ผ่านการดัดเลือก ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศทุกแห่งที่มีสำนักงานให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานการภาษี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเชีย


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนจำแนกตำแหน่ง และประเมินผลกำลังคน ชั้น ๑๖

กรมสรรพากร กรมสรรพากร เลขที่ ๙๐ อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องล่งถึงกรมสรรพากร ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ในเวลาราขการ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงกรมสรรพากร ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา เช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสรรพากร

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments