Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ส.ค. 2565

กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง

ลิงค์: https://ehenx.com/17375/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง (ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดลำปาง โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประ๓ททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ แทนในการบริหารพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประสานงานปกครอง หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
–    ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสบุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของกรมการปกครอง บรรลุผลสัมฤทธิ๔
–    รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ช้อเสนอแนะและดำเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับการอนุมัติและ อนุญาตในเรื่องต่าง ๆ
–    ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก,ประชาชน ส่วนราชการและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานนั้น
–    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

๑. ความรู้ด้านวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ
๒. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศและต่างประเทศ
๓. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/ Microsoft Word/Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint)
๔. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
๕. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป
๖. ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 10 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง

แผนที่ file 1

Comments

comments