Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 ส.ค. 2565

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/17363/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๓)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ซะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรา กำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการบริหารพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตาม นโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใข้ผู้ปฏิบัติที่ความรู้ระดับปริญญา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างทนี่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
–    รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ รัฐบาล เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
–    รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
–    สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ ประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือ กำหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
–    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
–    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (๗๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๑.๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษา ความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
๑.๕ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) และการอ่านทำความเข้าใจ (Reading Comprehension)
๒. ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (๑๓๐ คะแนน)
๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ บี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบายสาธารณะ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร การบริหารงาน ภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารองค์การ
๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ งานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ งานบัตรประจำตัว ประชาชน งานทะเบียนทั่วไป การอำนวยความเป็นธรรมให้แก,ประชาชน งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ งานมูลนิธิและสมาคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคงภายใน และงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
การประเมินโดยการสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานปกครอง  

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๓ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง

แผนที่ file 1

Comments

comments