Categories
breaking news

คนละครึ่งเฟส 5 ยืนยันสิทธิ์/ลงทะเบียนใหม่ 19 ส.ค. 2565

คนละครึ่งเฟส 5 ยืนยันสิทธิ์/ลงทะเบียนใหม่ 19 ส.ค. 2565

ลิงค์: https://ehenx.com/17356/ หรือ
เรื่อง:


คนละครึ่งเฟส 5 ยืนยันสิทธิ์/ลงทะเบียนใหม่ 19 ส.ค. 2565

ครม. ได้อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 5 คนละ 800 บาท ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน โอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ระยะเวลา 2 เดือน)

ผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4

ยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2565
*ใช้สิทธิภายในวันที่ 14 ก.ย.2565

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 

1. เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565

 2. กลุ่มอื่นๆ ประชาชนนอกเหนือจากกลุ่มดังกล่าวข้างต้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป

ยืนยันสิทธิก็ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปเป๋าตังหลังจากที่ได้รับข้อความผ่านแอปหรือได้รับ SMS 

Comments

comments