Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ส.ค. -22 ส.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17342/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 22 ส.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกร

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกร

– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นิติกร

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกร

ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
(1) รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน ทั้งเศรษฐศาสตร์
มหภาคและจุลภาค (ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ)
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์
(2) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการดำเนินนโยบาย มาตรการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ) เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าและสนับสนุนการเสนอแนวทางหรือวางแผนแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(3) สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดทำดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ (ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ) ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
(1) รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน ทั้งเศรษฐศาสตร์
มหภาคและจุลภาค (ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ)
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์
(2) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการดำเนินนโยบาย มาตรการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ) เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าและปัญหาที่เกี่ยวข้อง 


นิติกร

(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายด้านการเงิน สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ การคลัง ภาษี การออม การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อยกร่าง ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านการเงิน สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ การคลัง ภาษี การออม การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งระดับพระราชบัญญัติ และลำดับรอง รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวย
ความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(4) เป็นผู้แทนหน่วยงาน หรือกระทรวงการคลังในการประชุมต่าง ๆ เช่น คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ เป็นต้น ตลอดจนเป็นผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการคอมพิ(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
(4) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
(5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการ ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงานและตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน วเตอร์

วิชาที่สอบ

เศรษฐกร

ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับ
1. ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านมหภาค การคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
คะแนนเต็ม 150 คะแนน
2. ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
คะแนนเต็ม 50 คะแนน

ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับ
1. ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านมหภาค การคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
คะแนนเต็ม 150 คะแนน
2. ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
คะแนนเต็ม 50 คะแนน 


นิติกร

ทดสอบความรู้ความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับ
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัยและอัตนัย) ซึ่งเป็นการทดสอบความเข้าใจและความสามารถ
ในการวิเคราะห์ทางการบริหารงานคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ
(1) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์
(2) ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
(5) แนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ข้างต้นมาสนับสนุนการดำเนินนโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจตามภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 22 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ file 1 | file 2 | file 3 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments