Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17340/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรฺรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

ด้วยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมปีติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่ง กรมปศุสัตว์ที่ ๗๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราขการบริหาร ส่วนกลางสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสัตวบาล

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้โนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา
๒. มีความรู้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และงานวิจัย
๓. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
๔. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏีน้ติงานในตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสัตวบาล

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการด้านอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว์
๒. ตรวจสอบและรับรองพันธุพืชอาหารสัตว์
๓. ทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
๔. กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบและรับรองแปลงผลิตเสบียงสัตว์
๕. ให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสัตวบาล

ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้ด้านอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ และการผลิตสัตว์
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ มีทักษะในการวางแผนงานวิจัยและสถิติเบี้องต้น
๒.๒ มีทักษะในด้านการจัดการอาหารสัตว์หรือพืชอาหารสัตว์
๒.๓ มีความสามารถในการถ่ายทอดดเทคโนโลยี
๒.๔ มีทักษะในการใข้คอมพิวเตอร์
๒.๕ มีทักษะในการแก้ปัญหา
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษย์สัมพันธ์ และการทำงานเชินทีม
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์31220 ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 – 2 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0895689464

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

Comments

comments