Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -11 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/17333/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 11 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ (พิง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
๒. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word ,
Microsoft Excel, SPSS รวมถึงการเขียนโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี
๓. มีประสบการณ์การทำงานในต้านธุรการ งานสารบรรณ หรืองานวิจัย หรืองานสถิติ หรืองานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ
๑. งานจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
๒. งานส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอน การจัดทำ MOOCs หรือรูปแบบออนไลน์ อื่น ๆ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
๓. งานจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือทักษะนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๔. งานจัดทำข้อสอบ ดำเนินการสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
๕. งานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๖. งานสถิติข้อมูลต่าง ๆ และสรุปภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
๗. งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๘. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.๗)
๙. งานวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑๐. ให้บริการข้อมูล คำปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑๑. งานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ชองสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วิชาที่สอบ

นักวิชาการศึกษา

๑. สมรรถนะด้านความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความสามารถตามลักษณะงานขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติของ ตำแหน่งที่สมัคร
๒. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล – จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาร ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว พริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ๋เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วน บุคคลจะต้องมีคะแนนประเมินสมรรถนะด้านความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานพร้อม สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปยังกองการเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี84100 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 11 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

(สมัครงาน) 

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แผนที่ file 1

Comments

comments