Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -8 ส.ค. 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17334/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 8 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมล่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจ ให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักล่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทำสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทวไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้ – สาขาวิชาเกษตรคาสตร์
    –    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ –    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ – สาขาวิขาคหกรรมศาสตร์
    –    สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ –    สาขาวิขาเทคโนโลยีการผลิตพีข –    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ –    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ’ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ “สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร    – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร    – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์-    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการขุมขน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
–    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
–    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
–    สาชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์หนังสือราขการ
รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดส่งหนังสือราชการ/เอกสารราขการ จัดเก็บและต้นหาหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือในการพิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงาน ประกาศ คำสั่ง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ การบันทึกข้อมูล การใช้โปรแกรม Microsoft Office และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทีก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธี๋ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราขการ การรวบรวมข้อมลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของ ส่วนราชการ เซ่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำป็ ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วางแผน และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การล่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การพัฒนา ระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและความรู้การเกษตร การจัดระบบ เกษตรกรรม และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การล่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การล่งเสริม และพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มชองเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพี่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที,เกี่ยวข้องกับระบบพนักงาน ราชการ ๑.๓ ความรู้ด้านงานสารบรรณ ๑.๔ ความรู้ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและการบัญชี และด้านพัสดุ ๑.๕ ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จ รูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เช้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงาน ราชการ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เช้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงาน ราชการ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒. การประเมินครั้งที, ๒ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นชอง ตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 8 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments