Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.ค. -2 ส.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17301/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. – 2 ส.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการโรคพืช ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ด้นคว้า วิจัยสาเหตุการเกิดโรคพืช และเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค สำรวจและรวบรวมเกี่ยวกับโรคพืช เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำจัดโรคพืช ที่มีประสิทธิภาพและวางระบบเฝืาระวังและเตือนภัย
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยโรคอันเป็นสาเหตุของโรคพืช เพื่อให้ได้วิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แม่นยำ และทันห่วงที ลดการแพร่ระบาดของโรค และลดการสูญเสียของผลผลิตภาคเกษตร
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา การน0าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และทดแทนการนำเข้า
(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย โรคพืชที่เป็นสาเหตุการสูญเสียของผลิตผลการเกษตร หลังการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตรและสนับสมุน การส่งออกของประเทศ
(๔) ล่งเสริมและสนับสมุนในการให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคพืช และผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการผึเกอบรม เพื่อให้เกษตรกรและผู้ทเกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์
(๖) ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ โรคพืชและผลิตผล ทางการเกษตร เพื่อการเดือนภัยการระบาด และการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) รวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางด้านโรคพืช เพื่อใช่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก1ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโรคพืชแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 2 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments