Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -27 ก.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17300/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ (สวพ.๖))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. – 27 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี (สวพ.๖) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วโป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี (สวพ.๖) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ปริญญาตรี หรือเทียบได้!ม,ต่เากว่านี้ สาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
งานนิติกรรมและสัญญา งานกฎหมาย
ความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครองและกำกับ ดูแลสิทธิประโยชน์ งานวิจัยของกรม หรือ ศึกษา วิเคราะห์
การเสริมสร้าง วินัยเพื่อป้องกัน การกระทำผิด ดำเนินการทางวินัย ตรวจสอบ และติดตาม เรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
–    พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก็ไชเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ
๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การทำงานเป็นทีม
๕. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ (สวพ.๖) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ (สวพ.๖) ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

Comments

comments