Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ค. -22 ก.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/17295/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 22 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใม่ตํ่ากว,านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัย ปัญหากฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน การพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ วินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นิติกร

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒ ๓. มนุษยสัมพันธ์, ปฏิภาณไหวพริบ , การคิดวิเคราะห์, ความคีดริเริ่มสร้างสรรค์, การสื่อสารโดยการพูด

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 – 22 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

แผนที่ file 1

Comments

comments