Categories
งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.ค. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/17294/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะท้นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะท้นตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ หน่วยผลิตและพัฒนาผลีตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย ดังรายละเอียดต่อโปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิทยาศาสตร์

๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๖. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฟิกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)
๔. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิทยาศาสตร์

โดยย่อ
๑. ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิด ทำความสะอาดพื้นที่ของสำนักงาน สถานที่ ทรัพย์สิน ของศูนย์ผลิตยาและวัสดุทางทันตกรรม และควบคุมการทำความสะอาด ของแม่น้านบริเวณห้องคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี
๒. ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ปราศจากเชื้อ และควบคุม การทำงานของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการตรวจสอบความพร้อม ของสารเคมี บรรจุภัณฑ์ สลากยา ให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมการผลิตยา และสารทางท้นตกรรม
๓. บรรจุยาและขวดยาสำหรับการขนส่ง ติดฉลาก พร้อมบันทึกข้อมูลการใช้ บรรจุภัณฑ์ และข้อมูลการขนส่งยาเข้าคณะ
๔. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่งานแสดงสินค้า (ปีละ ๒ ครั้ง)
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานวิทยาศาสตร์

สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน ๑ วัน
๑๑,๔๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๔ บาท
–    การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
–    รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฏีน้ติงานไม่ตํ่ากว่า ๖ เดือน)
–    ตรวจสุขภาพประจำปี
–    ประกันสุขภาพกลุ่ม

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments