Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -12 ก.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17220/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ค. – 12 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี (สวพ.๖) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี (สวพ.๖) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาชาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว้นํ้า
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


นักวิชาการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้
ไม่ตํ่ากว่านี้
สาชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรคาสตร์ สาชาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

ร่วมปฏิบติงานกับนักวิชาการเกี่ยวกับ งานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการ เกษตร การควบคุมตามกฎหมายที่กรม รับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุพืช เป็นต้น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่10ด้รับมอบหมาย


นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือ ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ พืช สินค้าเกษตร หรือให้บริการวิชาการ และเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบงานวิจัย งานแผนงาน และการ ติดตามประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และห้องปฏิบติการด้านการเกษตร ๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ของกรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ
๓. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน อาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
๕. การทำงานเป็นทีม


นักวิชาการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกรมวิชาการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้ทางการเกษตร ความรู้ ในการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร เป็นต้น
๓. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ
๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และ จริยธรรม
๕. การทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ (สวพ.๖) ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 – 12 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

Comments

comments