Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2565

สนจ.แพร่

ลิงค์: https://ehenx.com/17219/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แพร่ (ศาลากลางจังหวัดแพร่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.ค. – 8 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.แพร่ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดแพร่จะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดแพร่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
(๖) ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะชองวัสดุ เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(๔) ซ่อมแชมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใข้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุ เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้ เครื่องมือที่ลูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้อกำหนด
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

พนักงานวิชาการพัสดุ

กำหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ โดยเป็นข้อสอบปรนัย และข้อสอบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาการทดสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่เป็นความรู้ เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน นโยบาย ของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๒ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
๑.๓ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภารกิจเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราขการ
๒. การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๘๐ คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.๒ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๓ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๔ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่
๒.๕ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๒.๖ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังภาครัฐ
๒.๗ กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
๒.๘ ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๒.๙ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๒.๑๐ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานรๅชภารทั่วไป ในตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.แพร่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ 

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (อาคาร ๕ ชั้น) ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.แพร่

แผนที่ file 1

Comments

comments