กรมวิชาการเกษตร สวพ.1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร สวพ.1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร สวพ.1

ลิงค์: https://ehenx.com/17162/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.1))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.๑) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.๑) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าหน้าที่การเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖)


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวล.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างอุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง ทางเคมี ทางเคมีปฏิบัติการ ทางการเกษตร


เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ – ส่ง หนังสือ และ/หรึอ ซับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ช่วยนักวิชาการปฏิบัดิงานเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ด้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมาย ที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกี่ยวกับ งานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผล การวิเคราะห์ การทดสอบ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเกษตร

ร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ด้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมาย ที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุพืช เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำสำนักงาน

การประเมินครั้งที่ ๑
๑.ทดสอบความรู้พี้นฐานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ เป็นต้น ๒. ทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑.การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒.ความรับผิดชอบ
๓.การบริการที่ดี
๔.การทำงานเป็นทีม


เจ้าหน้าที่การเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตร การเกษตร ๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ ๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธ ๒. การบริการที่ดี ๓. การคิดวิเคราะห์ ๔. การทำงานเป็นทีม


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ทดสอบความรู้พี้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทั่วไป ทางการเกษตร ๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เบื้องด้น ๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒ ๑. การมุ่งผลสัมฤท่ธิ้ ๒. การบริการที่ดี ๓. การทำงานเป็นทีม ๔. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ


เจ้าพนักงานการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และห้องปฏิบัติการด้านการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ
๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ
๒. การบริการที่ดี
๓. การคิดวิเคราะห์
๔. การทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร สวพ.1  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.1) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.1) ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร สวพ.1

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments