กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 22 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17161/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,690-11,400
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการคลัง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานบริการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ดำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน โสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อปฏึบ้ติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงาน รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับวฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทางด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การรับ – ส่ง ลงทะเบียน ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ชองสำนักงาน และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใซัผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา และซ่อมบำรุง ตามแนวทางแบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมีอเครื่องใช้ภายในสำนักงาน ส่งหนังสือทั้งในและนอกลำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยในลำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

การสอบลัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจัดจ้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทืวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกและพฤติกรรมของผู้สอบลัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความร้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะชัดจ้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท1วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สรัางสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพื่อให1ด้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง


พนักงานบริการ

การสอบคัดเสือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจัดจ้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเสือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความร้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ประสงต์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ท้ายประกาศรับสมัคร) โดยให้ผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเองโดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ ๕.๑ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเคษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคาร

กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.10400

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการคลัง

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments