กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 มิ.ย. 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17160/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปคุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาคคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาฃีพชั้นสูง หรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทืยบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ บัญชีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
(๓) สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(๑) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(๒) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(๓) มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) จัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูลต่างๆ
(๒) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ/เอกสาร และเวียน/แจกจ่ายหนังสือราชการ/เอกสารไปตาม หน่วยงานต่างๆ
(๓) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และผลการปฏิบัติงาน
(๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่กอง ผลิตภัณฑ์ปคุสัตว์ https://product.dld.go.th หัวข้อ ข่าวประขาสัมพันธ์ “รับสมัครงาน” และกรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ลูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานการ สมัครไปยัง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/ ๑ ถนนพญาไท แ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวิกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.10400

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments