Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

สถาบันพระปกเกล้า

ลิงค์: https://ehenx.com/16886/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงานบริหารงานทั่วไป,นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร,พนักงานบริหารงานบุคคล,พนักงานบัญชี,พนักงานการเงินและงบประมาณ,พนักงานพัสดุ,พนักงานระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า ที่ 27 /2565

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป สถาบันพระปกเกล้า

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไปในสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันพระปกเกล้ากำหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารงานบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงินและงบประมาณ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, สังคมศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 


พนักงานบริหารงานทั่วไป

 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, ศิลปะศาสตร์, อักษรศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ


นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร

 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์


พนักงานบริหารงานบุคคล

 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ,


พนักงานบัญชี

 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชี


พนักงานการเงินและงบประมาณ

 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชี, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, ริหารธุรกิจ (การเงิน), รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ (การคลัง)
ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต


พนักงานพัสดุ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชี, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์ 


พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ทางวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / วิทยาการ /เทคโนโลยี / บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน 


พนักงานสารสนเทศ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / สารสนเทศศาสตร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ คุณวุฒิที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ

1. จัดทำแผนการดำเนินการฟิกอบรม / โครงการต่าง ๆ
2. จัดทำข้อมูลและทะเบียนผู้เข้ารับการฟิกอบรม
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานต่าง ๆ
4. สรุปผลการฟิกอบรม ติดตามและประเมินผลการฟิกอบรม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริหารงานทั่วไป

1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล
2. การบริหารจัดการเอกสารราชการตามระบบสารบรรณ รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท ออกเลขที่หนังสือ เก็บรักษา ค้นหา และจัดส่งเอกสาร
3. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร จัดสถานที่ จัดทำ รายงานการประชุมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับและ กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
2. ร่างระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบุคคล พัสดุ งบประมาณ การวิจัย และการประเมินผล
3. ศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ เพื่อประกอบการ วิเคราะห์และวางหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและปรับปรุงแกไข ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทุนงานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายของ สถาบัน
4. จัดทำร่างสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบัน
5. เสนอความเห็น ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ / ระเบียบราชการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริหารงานบุคคล

1. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวาง ระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล
2. วิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนด ความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การวางแผนและเสนอแนะ นโยบายการพัฒนา
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนด ตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง
5. ดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือก การโอน การย้าย และ การลื่อนระดับ เป็นด้น
6. ศึกษาและติดตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกตํใช้ในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานบัญชี

1. ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
2. รวบรวมข้อมูลและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
3. จัดทำรายงานและผลการตรวจสอบบัญชี
4. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับบัญชีและรายงานการเงินที่ไม่ถูกต้อง
5. ให้ข้อมูล คำแนะนำ เกี่ยวกับปัญหาทางการบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


พนักงานการเงินและงบประมาณ

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
2. วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่าย
3. จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
5. ช่วยวิเคราะห์และพิจารณาขั้นด้นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ ตรวจสอบทำรายงานและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
6. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท
7. จัดทำรายงานการใช้จ่ายตามงบประมาณประจำเดือน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


พนักงานพัสดุ

1. มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัสดุ
2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา สรุป เหตุผล และการเขียนรายงาน
3. สามารถใช้งานระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของสถาบันที่ใซ้ในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

1. ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเครือข่าย ระบบประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดระบบการทำงานของเครื่อง การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้ ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน
2. กำหนดแนวทางตรวจสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการใช้งาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อออกแบบระบบการใช้งาน, การประมวลผลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลเพื่อสนองความต้องการของผูใช้ และของสถาบัน
4. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบประยุกต์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สถาบัน
5. ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ระบบงานประยุกต์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ สารสนเทศอันเป็นสินทรัพย์ขององค์กรให้ปลอดภัย ทันสมัยพร้อม ใช้งาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานสารสนเทศ

1. วางแผน ออกแบบ พัฒนา รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์สถาบัน และเว็บไซต์ที่ รับผิดชอบ
2. บริหารจัดการ ออกแบบเพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (จัดการเนื้อหา จัดการสิทธิการใช้งาน จัดการด้านความปลอดภัย และระบบแม่ข่าย ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล)
3. เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ชื่อเสียง ความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างสถาบัน กับ ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยราชการ
4. ประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้เผยแพร่ สารสนเทศของสถาบันเว็บไซต์ และช่องทางสารสนเทศรูปแบบต่างๆ สู่สาธารณะ
5. พิจารณา ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศ ของสถาบันในรูปแบบต่างๆ
6. ให้คำปรึกษาแนะนำและแกไขปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ สารสนเทศ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการทดสอบ ดังนี้

6.1    การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
(1)    สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(2)    สอบภาษาอังกฤษ
(3)    สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

6.2    การสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว จะต้องเข้าสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ สัมภาษณ์

6.3    การสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ สัมภาษณ์ โดยสถาบันพระปกเกล้าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบ ภายหลัง

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้ว จะต้องเข้าสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป
กรณี ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สถาบันกำหนด

กำหนดการสอบคัดเลือก

 1. การรับสมัคร   
  วันที่ : ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัคร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
  สถานที่ : เว็บไซต์ www.kpi.ac.th หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัคร ที่ e-mial: hrkpi@kpi.ac.th
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน    
  วันที่ : 15 มิถุนายน 2565    
  สถานที่ : เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
 3. สอบข้อเขียน
  วันที่ : 3 กรกฎาคม 2565    
  สถานที่ : สถาบันพระปกเกล้า
 4. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 5. ภาษาอังกฤษ    ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น.   
 6. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง    ภาคบ่าย 13.30 – 16.30 น.   
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์    
  วันที่ : จะประกาศให้ทราบภายหลัง    
  สถานที่ : เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
 8. สอบสัมภาษณ์    
  วันที่ : จะประกาศให้ทราบภายหลัง   
  สถานที่ : เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
  วันที่ : จะประกาศให้ทราบภายหลัง    
  สถานที่ : เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

ทั้งนี้ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า จะประกาศให้ทราบต่อไป

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันพระปกเกล้า  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ e-mail : hrkpi@kpi.ac.th ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565 ตามขั้นตอนดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและกรอกรายละเอียด
2. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครและรับรองสำเนา ประกอบด้วย ใบสมัคร, หลักฐานการสมัคร ประวัติย่อ, วุฒิการศึกษา,บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ,ใบสำคัญทางทหาร(ถ้ามี) , และตามด้วยเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. ส่งมาที่ e-mail : hrkpi@kpi.ac.th ภายในวันปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565

สถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สถาบันพระปกเกล้า

แผนที่ file 1 | ใบรับสมัคร

Comments

comments