Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 พ.ค. 2565

กศน.

ลิงค์: https://ehenx.com/16885/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,ครูกศน.ตำบล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงาน กคน.จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กคน.จังหวัด สุโขทัย และครู กคน. จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กคน. อำเภอศรีสำโรง และกศน.อำเภอสวรรคโลก
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักงาน นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับประกอบคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจให้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ จึงประกาครับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครู กศน.ตำบล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งซึ่งได้ศึกษาวิชา คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยลิต หรือ ได้รับคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาใด สาขาหนึ่ง และได้รับ อนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หลักเกณฑ์และวิธืการเลือกสรร 


ครู กศน.ตำบล

๑. ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งครู กศน.ตำบล ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. หรือคุรุสภา ให้การรับรอง
๒. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้
๓. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว ถ้ามีความ ประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภากำหนด โดยคุณสมบัติขอการ เป็นครู ทศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๓๘๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๔. ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิขาชีพครูที่ใม่หมดอายุในระหว่างการสมัคร
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ผลิต พัฒนา เผยแพร่ ให้บริการสื่อ โปรแกรม เพื่อการเรียนรู้จัดทำ Website ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตรวจลอบ บำรุงรักษา ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ ได้รับมอบหมาย 


ครู กศน.ตำบล

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ กลุ่มเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอน ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น รวมทั่ง สถานศึกษาอื่นที่มิได้สังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีส่วนร่วมหรือมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 ๑ การประเมินครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน )
๑) ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การดีความ การขยายความ การสะกดคำ และคำศัพท์
๒) ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
๓) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ เหตุการณ์ปัจจุบัน วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๔) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๖) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๗) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๘) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) ความรู้ความสามารถด้านการใข้ภาษาอังกฤษ
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ๑๐๐ คะแนน )
๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ
แก้ไชเพิ่มเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ปฏิบัติงาน
๕) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น
Microsoft word , Microsoft Excel, Microsoft Power point และ SPSS
๖) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
พ.ศ.๒๕๖๒
๗) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
๘) ความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
๙) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษา PHP
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีสัมภาษณ์ และประเมินจากแบบเสนอแนวทางการพัฒนางานใน ตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
๑) ประเมินจากแบบเสนอแนวทางการพัฒนางานตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )
พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร ตามแบบที่กำหนด และ ต้องส่งพร้อมใบสมัคร
โดยแบบเสนอแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร ให้จัดทำเอกสารความยาวไม่เกิน ๕ หนำกระดาษ ชนาด A ๔ (ไม่นับปกและใบรองปก) ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK ) ชนาด ๑๖ พอยดํ หรือเขียนด้วยลายมือ (ไม่ต้องมีภาคผนวกและเอกสารเพิ่มเดิม)
๒) โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )
ประเมินจากประวัติ ความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา วุฒภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติ อุปนิสัย การปรับตัว และมนุษย์สัมพันธ์ แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร
ทั้งนี้ จะทำการประเมินครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินดังกล่าวแล้ว จึงขอมีสิทธเข้ารับ การประเมินครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)


ครู กศน.ตำบล

๑ การประเมินครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน )
๑) ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การดีความ การขยายความ การสะกดคำ และคำศัพท์
๒) ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
๓) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ เหตุการณ์ปัจจุบัน วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๔) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ ที่แกไขเพิ่มเดิม
๖) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๗) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๘) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ๑๐๐ คะแนน )
๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๔) จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
๕) ภารกิจ กศน.ตำบล/บทบาทหน้าที่ และภาระงานของครู กศน.ตำบล
๖) การวางแผนจุลภาค (micro planning)
๗) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไนขุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
๘) การติดตามประเมินผลโครงการ การรายงานผลโครงการ และการวิจัยในชั้นเรียน
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีสัมภาษณ์ และประเมินจากแบบเสนอแนวทางการพัฒนางานใน ตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
๑) ประเมินจากแบบเสนอแนวทางการพัฒนางานตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )
พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร ตามแบบที่กำหนด และ ต้องล่งพร้อมใบสมัคร
โดยแบบเสนอแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร ให้จัดทำเอกสารความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระตาษ ขนาด A ๔ (ไม่นับปกและใบรองปก) ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK ) ขนาด ๑๖ พอยด์ หรือเขยนด้วยลายมือ (ไม่ต้องมีภาคผนวกและเอกสารเพิ่มเดิม)
๒) โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )
ประเมินจากประวัติ ความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาวน์บีญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ บุคลิกภาพ พ่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติ อุปนิสัย การปรับตัว และมนุษย์สัมพันธ์ แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมชองผู้สมัคร
ทั้งนี้ จะทำการประเมินครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินดังกล่าวแล้ว จึงขอมีสิทธเข้ารับ การประเมินครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ 

สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – 12 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กศน.

แผนที่ file 1 | ใบรับสมัคร

Comments

comments