กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -31 พ.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16818/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างโยธา,พนักงานการสูทกรรม,พนักงานซักรีด
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมยทธศึกษาทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราขการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กรมยทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการสูทกรรม

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานซักรีด

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพัสดุ

๒.๑.๑ รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๒.๑.๒ เก็บรักษาและอนรักษ์พัสดุ
๒.๑.๓ ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บและทำความสะอาดคลัง
๒.๑.๔ ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานสภาพ
๒.®.๔ การจัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก่เไขให้ทันสมัย
๒.๑.๖ รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็น ข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
๒.๑.๗ ปฏีบิติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานการเงินและบัญชี

๒.๒.๑ จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
๒.๒.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒.๓ บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และ ทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
๒.๒.๔ ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
๒.๒.๕ รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ายเฉพาะ ในหน้าที่ของตน
๒.๒.๖ ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณี ที่รับเงินไปจ่าย
๒.๒.๗ เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไวในที่มั่นคงปลอดภัย
๒.๒.๘ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างโยธา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๓.๑ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่ ถนน รั้ว ท่อทาง ระบายนํ้า สะพาน ท่าเทียบเรือ เขื่อน สนามบิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
๒.๓.๒ ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตาม ขั้นตอนต่าง ๆ
๒.๓.๓ ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา
๒.๓.๔ ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ
๒.๓.๕ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๓.๖ ช่วยเหลือในการปฏิบ้ติงานของวิศวกร
๒.๓.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๓.๘ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที,เกี่ยวข้อง
๒.๓.๙ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานการสูทกรรม

๒.๔.๑ ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานซักรีด

๒.๕.๑ ซักผ้า รีดผ้า สิ่งอุปกรณ์ที่ทำจากผ้า หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทนผ้า
๒.๕.๒ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๓ ควบคุมและบันทึก สิ่งอุปกรณ์สินเปลืองที่เกี่ยวกับการซักรีด
๒.๕.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานพัสดุ

๔.๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงคึกษาธิการ
๔.๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๔.๒.๑.๓ รับสมัคร เพศชาย/หญิง
๔.๒.๑.๔ เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว


พนักงานการเงินและบัญชี

๔.๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิขาชีพ (ปวช.) ด้านการเงิน การบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๔.๒.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๔.๒.๒.๓ รับสมัคร เพศชาย/หญิง
๔.๒.๒.๔ เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว


ช่างโยธา

๔.๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ช่างก่อสร้าง หรือในกรณีที่เป็นงาน (ช่างโยธา) ที่ต้องใข้ทักษะเฉพาะชองบุคคลซึ่งมิไต้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงาน (ช่างโยธา) ที่จะปฏิบัติไม่ตากว่า ๔ ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)
๔.๒.๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๔.๒.๓.๓ รับสมัคร เพศชาย/หญิง
๔.๒.๓.๔ เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว


พนักงานการสูทกรรม

๔.๒.๔.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธฒศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๒.๔.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๔.๒.๔.๓ รับสมัคร เพศขาย/หญิง
๔.๒.๔.๔ เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว


พนักงานซักรีด

๔.๖.๔.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธฒศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๒.๔.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๔.๒.๔.๓ รับสมัคร เพศขาย/หญิง
๔.๒.๔.๔ เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ

กรมยทธศึกษาทหารอากาศ กรมยทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025342451

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments