Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/16819/ หรือ
ตำแหน่ง: ภาคก.ก.พ.ประจำปี2565(สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที, นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที, นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2565 (สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2565 (สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
๒.๒ ต้องเป็นผู้ที,ไม,เคยสอบผ่าน หรือไม,มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
๒.๓ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม,มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟืนเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที,รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที,สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ
ผู้ที,จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิ สมัครสอบได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที,สอบแข่งขันได้ต่อเมือพ้นจากการ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม,รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที, นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

วิชาที่สอบ

ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2565 (สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
๖.๑ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเช้าใจ ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การดีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
(๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ
หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ บ่    จ    จํ    พิ    บ่
หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
(๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
๖.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที,มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบ การทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น
๖.๓ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ ความรู้ที,เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติ และจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

๗.๑ ระดับปริญญาตรี
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความร้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม,ตากว่าร้อยละ ๖๐ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ ระดับปริญญาโท
ผู้ที,จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม,ตากว่าร้อยละ ๖๕ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

ภาคกลาง

รหัสศูนย์สอบ : ๐๑
รายชื่อศูนย์สอบ : สำนักงานก.พ. จังหวัดนนทบุรี
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๑๑๕ 
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๑๑๕
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๑,๑๕๐


รหัสศูนย์สอบ : ๐๒
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๔๘๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๔๘๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๔,๘๐๐


รหัสศูนย์สอบ : ๐๓
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๑,๐๓๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๗๔๔
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๘,๔๘๔


รหัสศูนย์สอบ : ๐๔
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยราชภฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๘๘๔
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๘๘๔ 
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๘,๘๔๐


รหัสศูนย์สอบ : ๐๕
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๔๐๙ 
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๔๐๙ 
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๔,๐๙๐


รหัสศูนย์สอบ : ๐๖
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๔๔๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๔๔๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๔,๔๐๐


รหัสศูนย์สอบ : ๐๗
รายชื่อศูนย์สอบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๖๗๔
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๖๗๔
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๖,๗๔๐


ภาคตะวันออก  

รหัสศูนย์สอบ : ๐๘
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๖๙๑
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) :  ๖๙๑
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๖,๙๑๐


ภาคเหนือ

รหัสศูนย์สอบ : ๐๙
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๕๓๓
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๕๓๓
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๕,๓๓๐


รหัสศูนย์สอบ : ๑๐
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย จังหวัดเขียงราย
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๔๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๔๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๔,๐๐๐    


รหัสศูนย์สอบ : ๑๑
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเขียงใหม่
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๖๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๖๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๖,๐๐๐


รหัสศูนย์สอบ : ๑๒
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๔๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๔๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๔,๐๐๐


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            

รหัสศูนย์สอบ : ๑๓ 
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๓๕๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๓๕๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๓,๕๐๐


รหัสศูนย์สอบ : ๑๔
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๔๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๔๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๔,๐๐๐


รหัสศูนย์สอบ : ๑๔
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๔๒๒
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๔๒๒ 
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๔,๒๒๐


ภาคใต้

รหัสศูนย์สอบ : ๑๖
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๑,๑๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๑,๑๐๐  
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๑๑,๐๐๐


รหัสศูนย์สอบ : ๑๗
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๔๐๐ 
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๔๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๔,๐๐๐


รหัสศูนย์สอบ : ๑๘
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๗๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๗๐๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๗,๐๐๐


รหัสศูนย์สอบ : ๑๙
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (เสาร์-อาทิตย์) : ๓๕๐
จำนวนที่นั่งสอบ ต่อรอบสอบ (จันทร์-พุธ) : ๓๕๐
จำนวนที่นั่งสอบ รวม ๑๐ รอบสอบ : ๓,๕๐๐

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ก.พ.

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments