สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ 25 เม.ย. -26 พ.ค. 2565

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  เปิดรับสมัครสอบ 25 เม.ย. -26 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ลิงค์: https://ehenx.com/16706/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 26 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระดับปริญญาตรี)

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ระดับปริญญาตรี สำหรับปฏิบัติงานใน สบน. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกร

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้


นักจัดการงานทั่วไป

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้


นักวิชาการเงินและบัญชี

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้


นักทรัพยากรบุคคล

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี
2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกร

๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิธีการกู้เงิน และระเบียบเกี่ยวกับการคํ้าประกันเงินกู้ และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหาร หนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอกู้ยืมเงินต่อ ดำเนินการให้กู้ยืมเงินต่อแก่รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้เงินที่ให้กู้ยืมต่อแก่รัฐวิสาหกิจ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๓) ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องด้น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
๔) ศึกษาภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ และสถานะเศรษฐกิจ การเงินการคลังของประเทศในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสม ในการกู้เงินที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
๕) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลหนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำประมาณการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงนโยบายรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
๖) ศึกษา รวบรวม และจัดเตรียมข้อมูลความเหมาะสมทางการเงิน พิจารณาโครงการ ลงทุนภาครัฐและแนวทางการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
๗) ศึกษา รวบรวม และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักจัดการงานทั่วไป

๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน กำหนดรูปแบบ และแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการผู้บริหารและรับรองแขกของสำนักงาน รวมถึง ประสานราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ ลงรับหนังสือทั้งภายนอกและภายใน หน่วยงาน
๔)ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้มาติดต่อทั้งภายนอกและภายใน หน่วยงาน
๕) เตรียมการประชุม ดำเนินการประชุม และจัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑) จัดทำ/บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และติดตามประเมินผลการใช้จ่าย (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รวมทั้ง วิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน
๒) จัดทำด้นทุนผลผลิตของสำนักงาน
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนสวัสดิการ และการนำเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณส่งคลัง รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายเงิน
๔) ตรวจสอบรายการทางบัญชี/ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน และจัดทำรายงานการเงิน ของสำนักงาน
๕) ขอทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคล

๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผน อัตรากำลังของส่วนราชการ
๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนหลักเกณฑ์ การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
๔) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการพัฒนาบุคลากร
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการฟิกอบรม สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในส่วนราชการ
๖) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนหลักเกณฑ์ การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑) นำเข้าข้อมูลหนี้สาธารณะ และข้อมูลสารสนเทศ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่อยู่ภายใต้ระบบเว็บไซต์ และระบบเว็บไซต์ภายใน (Intranet)
๒) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ และระบบเว็บไซต์ ภายใน (Intranet) ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่อย่างสมํ่าเสมอและสามารถตอบสนองการใช้งานของบุคลากร สบน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการทำงานของระบบเว็บไซต์ และ ระบบเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน
๔) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและ ดำเนินการเผยแพร่ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สนับสนุนการใช้งานและอำนวยความสะดวกต่อการศึกษา ค้นคว้าของผู้ที่สนใจ
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. – 26 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments