Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -29 เม.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลิงค์: https://ehenx.com/16705/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์,พี่เลี้ยง,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กำแพงเพชร,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,เชียงราย,นราธิวาส,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,ราชบุรี,หนองคาย,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 29 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๖๕๖๕ (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ  (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร)            

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน) 


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา)         

ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี


นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส)

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
๒. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)


นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจัร ปฏิบัติราชการสถาบันเพาะก จังหวัดพิษณุโลก)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์)

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
๒. มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาสังคมไม่น้อยกว่า ๑ ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี


นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย)

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือพัฒนาชุมชน
๒. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)


พน้กงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท)

ด. ได้รับวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี
๒. มีประสบการณ์การทำงานดานการเงินและ ด้านการบัญชี ในหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)


พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี)

ไต้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได็ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)


นักพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟินฟูเด็กจังหวัดหนองคาย)    

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
๒. มีประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน หรือด้านการพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์และแฟ้มผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร)   


พี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี)  

 ๑. ไต้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้นหรือประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)
๒. อายุ ๒๐- ๔๔ ปี         


นักพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเขียงราย) 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาสังคม


เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย)

ได้รับวุฒิประกาศนียฺบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี


พนักงานบริการ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี)            

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ  (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร)            

 1. ประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ
 2. ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้
  ในการประกอบอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ
 3. จัดบริการด้านปัจจัย 4 ให้กับผู้รับบริการ
 4. จัดทำรายการอาหารประจำวัน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา)         

 1. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 2. ชัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณประจำงวด โดยแยก
  เป็นหมวด งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน และงบดำเนินโครงการต่าง ๆ
 3. ตรวจสอบ และควบคุมเอกสารการเงินและบัญชี
 4. ชัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้องด้านบัญชี การเงิน งบประมาณ
 5. ชัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส)

 1. ดำเนินการจัดอบรม สัมมนาตามแผน และโครงการ
  รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่าง ๆ ของ หน่วยงาน
 2. งานป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 3. งานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
 4. งานพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในชุมชนและการให้ บริการตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ – พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 – พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. 2550
 5. งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติล่งเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แกิไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่
 6. พ.ศ. 2560
 7. เยี่ยมบ้าน สืบเสาะหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการ กรณีเร่งด่วนและงานเงินสงเคราะห์เด็ก ในครอบครัวยากจน
 8. ร่วมประชุมทีมงาน CASE CONFERRENC หรือ ประชุมทีมสหวิชาชีพภายในของหน่วยงาน เพื่อให้ การช่วยเหลือแก้ปัญหา
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจัร ปฏิบัติราชการสถาบันเพาะก จังหวัดพิษณุโลก)

 1. จัดบริการด้านกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ และ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิทุกขั้นตอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่เด็กและเยาวชน
 2. ให้การอุปการะเลี้ยงดู ด้านปัจจัยลี่ การดูแลสวัสดีภาพ และความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นไป
  ตามมาตรฐาน
 3. จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชนและครอบครัว
  ในชุมชน
 4. ดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กและเยาวชน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคม และการจัด สวัสดิการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัด กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายคุ้มครองสิทธิและ ความรู้เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคม
 4. จัดทำรายงานการดำเนินโครงการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์กรม/ กระทรวง ตลอดจนงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม และ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
 5. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเด็ก และเยาวชน และแผนงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว
 6. ประสานการเขียนและเสนอโครงการ
 7. มีประสบการณ์โนการศึกษาข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
 8. รับแจ้งเหตุทางสายด่วน และช่องทางอื่น ๆ
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)

 1. ปฏิบ้ติงานด้านการเงินและบัญชี
 2. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณประจำงวด โดยแยก เป็นหมวดงบดำเนินงานงบบุคลากร งบเงินอุดหนุน และงบดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
 3. ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการเงินและบัญชี
 4. จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีการเงิน และงบประมาณ
 5. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
 6. ควบคุมและดูแลการดำเนินการรับ-จ่ายเงิน ตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน
 7. ควบคุมดูแลการจัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. วางแผนประเมินผลงานด้านการเงินและบัญชี
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย)

 1. ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและการจัด สวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายในชุมชนและดำเนินการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
 3. สำรวจ รวบรวม ศึกษา จัดเก็บสถิติข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลสภาพพฤติกรรมทางสังคม เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกรม/ กระทรวงสู่ชุมชน
 5. ปฏิบ้ติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือพัฒนาชุมชน
 7. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)

พน้กงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)

 1. ปฏิบัติงานพิมพ์เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำ เอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ
 2. จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน และงบประมาณ
 3. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท)

 1. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 2. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณประจำงวด โดยแยก เป็นหมวด งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน และงบดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
 3. ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการเงินและบัญชี
 4. จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงินและงบประมาณ
 5. จัดทำทะเบียบคุมต่าง ๆ
 6. ควบคุมและดูแลการดำเนินการรับ-จ่ายเงิน ตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน
 7. ควบคุมดูแลการจัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสารใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. วางแผนประเมินผลงานด้านการเงินและบัญชี
 9. จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสถานสงเคราะห์ 1
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี)

 1. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในด้านการกินอยู่ หลับนอน
 2. การนำส่งเด็กผู้ใช้บริการไปยังโรงพยาบาล
 3. สุขาภิบาล อนามัย การทำความสะอาดห้องพักและ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในที่พักอาศัย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของผู้ใช้บริการ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟินฟูเด็กจังหวัดหนองคาย)    

 1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
 2. ปฏิบัติงานบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายในภาวะวิกฤตหรือเร่งด่วนและลงพื้นที่ภาคสนาม
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการให้!ด้รับ การพัฒนาแบบองค์รวม
 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและ มาตรการต่าง ๆ
 5. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนและแผนงานของสถานพัฒนาและฟินฟูเด็ก
 6. จัดทำและรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ
 7. ประสานงาน ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และดำเนินการ จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
 8. งานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สื่อประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก เว็บไซต์ และเฟชบุกของหน่วยงาน
 9. จัดทำรายงานการดำเนินโครงการ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์กรม/ กระทรวง ตลอดจนงานประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน โครงการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน 1
 10. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในการนำมาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี)  

 1. ปฏิบัติงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 2. ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัด
 3. ดำเนินการจัดชื้ออาหารเสริมและพัฒนาการเด็ก
 4. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
 5. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
 6. ประสาน รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดประจำปี
 7. บันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เงินสงเคราะห์ เด็กในครอบครัวยากจนในระบบงานบริการทางสังคม ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 8. ปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
 9. ปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 10. สนับสบุนการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนงานอาสาสมัคร
 11. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การดำเนิน กิจกรรมหรือโครงการประจำกลุ่มฯ1
 12. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของกลุ่มการพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ 1
 13. ปฏิบัติงานคีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1
 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเขียงราย) 

 1. ปฏิบัติภารกิจด้านพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด และ ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติงานด้านการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทำ โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ให้มีความ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
 4. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทำเอกสาร วิชาการ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
 5. ปฏิบัติหน้าที่สนับสบุนงานด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ใช้ความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 6. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๔๔๖ พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้!ขเพิ่มเดิม
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย)

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปเช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกและรายงานการประชุม การบันทึก ข้อมูลต่าง ๆ
 2. รวบรวมข้อมูล รัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
 4. จัดทำทะเบียนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของทางราชการ
 5. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริการ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี)            

 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริการประชาชน งานด้านสถานที่ งานแม่บ้านงานขับรถยนต์ งานรับโทรศัพท์
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการเพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานที่ให้บริการ
 4. ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ๕. ปฏิบ้ตหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 – 29 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมกิจการเด็กและเยาวชน

แผนที่ file 1

Comments

comments