สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 เม.ย. -29 เม.ย. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 เม.ย. -29 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/16622/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 เม.ย. – 29 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint เป็นด้น


นักวิชาการพัสดุ

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
(๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวช้องกับการเบิกจ่าย
(๒) ดำเนินการวางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังตามรายการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย รวมทั้งการจัดทำ รายงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) บันทึกบัญชี และจัดทำทะเบียนคุมเกี่ยวกับเงินงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย/รายการ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ รวมทั้งการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปืงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งการบันทึกในระบบที่เกี่ยวซ้อง
(๕) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปึและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง การบันทึกในระบบที่ เกี่ ยวช้อง
(๖) จัดทำบันทึกการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การนำเงินส่งคืนคลัง และการจัดทำรายงานของโครงการ/ มาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ดำเนินการชัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ไดโดยสะดวก
(๔) ดำเนินการเพื่อซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุของหน่วยงานให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานและดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปืงบประมาณเพื่อความถูกต้องครบถวน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อม ในการใช้งาน หากชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบ ต่อไป
(๕) ปฏิบัติงานด้านการดูแลบำรุงรักษาสถานที่ เช่น อาคารสำนักงาน ห้องนํ้า บริเวณภายในอาคาร สำนักงาน
(๖) ปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง
(๗) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน่ในการปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องต่อไป
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
(๔) ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


นักวิชาการพัสดุ

(๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
(๒) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น พระราชบีญญตการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
(๔) ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. – 29 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments