Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -29 เม.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ลิงค์: https://ehenx.com/16621/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 29 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหนงใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหปง พนักงานบริหารทัวไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาคกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน พ.ค. ๒๕๕๒ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๕๕๔ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุมสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๕๕๖ เรือง มอบอำนาจการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้รับระดับเดียวกันที่ ก■พ- รับรองแล้วใน สาชาวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต รหัสวิชา (๖๐๒) สาขาวิชาเขียนแบบเครืองกล/อุตสาหกรรมศึลป็ (เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครืองมือกล/วิศวกรรม อุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป็(ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรม คิลน้(การผลิต)/อุตสาหกรรมคิลน้(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการ อุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระ‘บนการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต เครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง สิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวับปิดรับสมัครเท่านั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถาน ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามคักยภาพ
๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศึลปวัฒนธรรม แหส่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการจัดการ เรียนการสอนและงานอืนๆ ทีเทียวช้อง รวมทังการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชีแจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 – 29 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

แผนที่ file 1

Comments

comments