กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -18 มี.ค. 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -18 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/16455/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ (สระบุรี))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มี.ค. – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ (สระบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนิยบัตรวิขาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับ เดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เข่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ มีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็น หลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใซ้งานและอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(๔) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความราบรื่น
(๖) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์!ด้ต่อไป
(๗) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวซ้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
๓. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
    ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
๓. ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ (สระบุรี) http://www.reooCTJ.mnre.go.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบล้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วน อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ (สระบุรี) 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ (สระบุรี) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ (สระบุรี) ถนนสายคู่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 18 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments