สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มี.ค. -4 เม.ย. 2565

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มี.ค. -4 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16456/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มี.ค. – 4 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปความเห็นประกอบการนำเสนอ เกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
2. ประมวลผลและจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3. ประมวลผลและจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
4. จัดทำรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
5. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และติดตามประสานงานโครงการที่บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานอื่น
6. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และติดตามประสานงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำเอกสารและติดตามประสานงานเป็นเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/การประชุม และสัมมนาต่าง ๆ และเป็นคณะทำงาน ในการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ
8. รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการด้านความปลอดภัยอาหารของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
9. ประสานงานภาคเอกชน ภาครัฐ ในเรื่องการมาตรฐาน และความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
10. จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
11. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
12. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
13. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
14. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 2. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณในการขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม 5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 4 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments