สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -18 มี.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -18 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ลิงค์: https://ehenx.com/16444/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มี.ค. – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพ บางสะพาน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในซัอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงจันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ก็. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๑. ๒.๒.๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดึยวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ๓๑๑ คุณวุฒิที่สอดคล้อง คอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์การดึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญซี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศ/ระบบสารสนเทค/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทค/การจัดการระบบสารสนเทก็/การจัดการสารสนเทค คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทค/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/ สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์ และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/เทคโนโลยีและสารสนเทศ/ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/ ระบบและการจัดการสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุฅสาหกรรรม/ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศ สำนักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๖. มีโบอนุญาตประกอบวิซาซีพครู หรือหลักฐานที่ใซัแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออก ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขัน ที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเข้นต่อการจัดการเรียนการ สอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะด้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใซัแสดงในการ ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง
๔. การลงนาม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน ทางวิชาการของสถานดึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือ สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมืลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิขาการของสถานศึกษา
๔. ปฏบัดิงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามคักยภาพ
๖. ทำนุ บำรุง ล่งเสริมศึลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนใท้มี ประสิทธิภาพ
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้!ปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการ จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง รวมทั่งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ ปฏิบัติงาน
๘, ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แล่บุคคลหรือหน่วยงานทเกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 18 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments