สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -1 เม.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -1 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ลิงค์: https://ehenx.com/16443/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ การปริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรอง แล้วไนทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณทั่วไป งานบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับ – ส่ง หนังสือราชการ การลงทะเบียนควบคุมหนังสือเช้า – ออก การเก็บและด้นหาเอกสารต่างๆ การ ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการทั้งในและภายนอกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทิภาพและถูกต้องตามระเบียบ สารบรรณที่กำหนดไว้
๒. ปฏิบติงานเลขานุการชองผู้บริหาร วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปเนื้อเรื่อง การลงเวลา นัดหมายติดต่อประสานงาน
๓. ปฏิบัติงานการจัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม และ รายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ชองหน่วยงาน
๕. ปฏิบัติงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ เช่น การควบคุม จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุสำนักงาน การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้าน พัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบพัสดุที่กำหนดไว้
๕. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธึปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๖. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมคำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทฮี้ที่กำหนด
๗. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๘. ให้บริการข้อมูล แนะนำ และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อ ราชการหรีอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้[ด้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๙. ปฏิน้ติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

– พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกัไขเพิ่มเต็ม
–    ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกและสรุปรายทน
–    ความรู้เบื้อต้นเกี่ย!กับการไข้คอมคิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนทศ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 – 1 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments