กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -18 มี.ค. 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -18 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/16441/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มี.ค. – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปคุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ก็.๒๕๖๐ ขอ ๓ จึงประกาก็รับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางกฎหมาย
(2) มีความสามารถหรือทักษะในเรื่องการปฏิบัติการ Microsoft Office
(3) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ Intermet
(4) มีทักษะในการสอบสวนและเขียนสำนวน
(5) สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้
(6) มีความละเอียดรอบคอบ
(7) สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ต่างจังหวัด
(8) เข้าใจระเบียน/กฎ ต่างๆ เกี่ยวกับงานราชการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

(1) มีหน้าที่ดำเนินการด้านวินัย การตรวจและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย การสืบสวน การสอบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสำนวนสอบสวน
(3) จัดทำหนังสือเอกสารเผยแพร่งานด้านวินัยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับวินัย
(4) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัย
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นิติกร

(1) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (2) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (3) มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 18 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments