โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-14 มี.ค. 2565 รวม 110 อัตรา,

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-14 มี.ค. 2565 รวม 110 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลิงค์: https://ehenx.com/16427/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 110
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร

คู่มีอการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์)

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มิความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 – 2564 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลักสูตร3ปี (ฮอทไลน์)ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 110 คน (เป็นจำนวนการรับเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฉพาะปีการศึกษา 2565 เท่านั้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

อัตราว่าง : 110 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.1    ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย และมีสัญชาติไทย
1.2    จะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2547 – 31 มีนาคม 2550 เท่านั้น (เป็นการกำหนด ช่วงอายุการรับเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฉพาะปีการศึกษา 2565 เท่านั้น)
1.3    เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562 – 2564 จากโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (กรณีผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ของปีการศึกษา 2564 ต้องได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที, 9 เมษายน 2565)
1.4    ต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง และมีบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานฮอทไลน์ คือไม่กลัว ความสูง สามารถปีนเสาทำงานบนที่สูง 8-12 เมตรได้ (สอบรอบทดสอบปีนเสา)
1.5    ต้องผ่านการตรวจร่างกาย ตรวจโดยหน่วยงานทางการแพทย์ และคณะกรรมการควบคุม การตรวจร่างกายและพิจารณาผลการตรวจโรค ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ตามรายละเอียดดังนี้
1.5.1    สายตาไม่สั้น ไม่เอียง (ตรวจแบบเสนลเลน 6/6 หรือ 20/20 เท่านั้น) และไม่บอดสี
1.5.2    ผ่านการตรวจระดับการได้ยินในระยะที่เหมาะสม
1.5.3    ส่วนสูงไม,ตากว่า 160 เซนติเมตร นั้าหนักไม1น้อยกว่า 47 กิโลกรัม แต่นํ้าหนักต้องไม่เกิน
ส่วนสูงลบด้วย 100
1.5.4    รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่วัดแล้วไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร
1.5.5    สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
1.5.6    เมื่อถอดเสื้อและใส่กางเกงกีฬาขาสั้นของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องไม่มี
สักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น
1.5.7    ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงานฮอทไลน์ เช่นโรคหัวใจ โรคลูคืเมีย โรคธาลัสซีเมีย (โลหิตจางชนิดรุนแรง)
1.6    มีจิตใจเข้มแข็ง สุขุมและรอบคอบ สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1.7    ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธที่จะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและปีกวิชาทหาร ของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น
1.8    เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในระเบียบวินัยที่เคร่งครัดได้และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1.9    ไม,เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีผิดศึลธรรม หรือมิความประพฤติ เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
1.10    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เร้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
1.11    ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และ ที่แล้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24) ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบท้าย
1.12    ต้องปฏิบัติงาน ในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสรรให้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงานช่าง (ฮอทไลน์) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกำหนดเวลาเป็นสามเท่าของระยะเวลาการศึกษา อ้าปฏิบัติงานไม่ครบจะต้อง ชดใช้ค่าเลียหายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญา

เมื่อสำเร็จการศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 (ฮอทไลน์) ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไท้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับทุนศึกษา ต่อฯ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการให้ทุนแก่พนักงานช่างผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสามปี จากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการศึกษาใน ประเทศ พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

วิชาที่สอบ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

การสอบรอบที่ 1 ประกอบด้วย
5.1.1 การสอบข้อเจียน ในวันที่ 10 เมษายน 2565โดยมีหัวข้อวิชาสอบ ดังนี้

หลักสูตร 

3ปี (ฮอทไลน์)

หัวข้อวิชาสอบ คะแนนรวม  100 % 

  1. วิชาคณิตศาสตร์ นํ้าหนักคะแนน 50% เวลา 09.00 – 10.00 น.
  2. วิชาวิทยาศาสตร์ นํ้าหนักคะแนน 25% เวลา 10.00 – 11.00 น.
  3. วิชาภาษาอังกฤษ นํ้าหนักคะแนน 25% เวลา 11.00- 12.00 น.

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื้เข้าสอบ ท้องสอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบทางเว็บไซด์ https://peaevs.thaiiobjob.com ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยสถานที่ ในการสอบข้อเจียนจะสอบ ณ สถานที่ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments