Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มี.ค. -31 มี.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลิงค์: https://ehenx.com/16426/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโลหการปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านเศรษฐศาสตร์),นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน,นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มี.ค. – 31 มี.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราขการ

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จฺะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเขารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโลหการปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรโลหการปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรโลหการปฏิบัติการ

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโลหการ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์)

เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเลขานุการ


นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรโลหการปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโลหการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมโลหการ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการจัดหาและจัดการวัตถุดิบประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่แข่งขันได้ ไปจนถึงผู้บริโภค
(2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบโลหกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย
(3) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการให้มีขีดความสามารถและเพียงพอ ตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อสนองความต้องการในประเทศ และส่งออก
(4) ศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจโลหกรรมเบื้องต้นของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและพัฒนาการจัดการตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดท้ายของการบริโภค เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการให้ได้ผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโลหการ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศด้านเศรษฐกิจแร่ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) สำรวจ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) สำรวจ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(6) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและโครงการ ของส่วนราชการ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานและโครงการที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะประกอบการปฏิบัติงานและโครงการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนอง ความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อวางแผนบำรุงรักษา
(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบ การปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรณี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรณี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตและภายหลังการอนุญาตสัมปทานเหมืองแร่จากผู้ประกอบกิจการทรัพยากรธรณี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาต และควบคุมเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตสัมปทานเหมืองแร่จากผู้ประกอบกิจการทรัพยากรธรณี เพื่อจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาต และภายหลังการอนุญาตสัมปทานเหมืองแร่จาก ผู้ประกอบกิจการทรัพยากรธรณี เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ประสานงานกับส่วนราชการภายในและภายนอก เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการอนุญาตและภายหลังการอนุญาตสัมปทานเหมืองแร่เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ


นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เกี่ยวกับงานด้านช่างเหมืองแร่ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรเหมืองแร่ ในการรวบรวมข้อมูลหรือศึกษาในงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น การทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ การขุด การเจาะ เพื่อประกอบการวางแผนการสำรวจแร่ การทำเหมือง การแต่งแร่ รวมทั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเพื่อการสาธิตวิธีการทำเหมือง การแต่งแร่
(2) ติดตามตรวจสอบร่วมกับวิศวกรเหมืองแร่ ในการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่ การแต่งแร่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในการรวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ติดตาม ตรวจสอบร่วมกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบการเหมืองแร่ แต่งแร่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(5) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่มีการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับเหมืองแร่ เพื่อส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา
2. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูล และคำปรึกษาแนะนำ ในงานอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจ
(2) ให้บริการออกแบบ วางแผน ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอความช่วยเหลือ เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม
(3) เผยแพร่และจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ เพื่อให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเหมืองแร่
(4) ติดต่อ ประสานงาน กับส่วนงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน

วิชาที่สอบ

วิศวกรโลหการปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ เน้นความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและรีไซเคิลโลหะ การนำโลหะหรือโลหะผสมไปใช้ประโยชน์
– ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ เน้นความรู้ในการจัดการอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิต


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ นโยบายและภารกิจของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และแนวทางการดำเนินงานด้านนโยบายกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามและประเมินผล


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
– ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านการเงินและบัญชี
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560


นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– ความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่เบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แร่ในภาคอุตสาหกรรม
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล
– ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์
– ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
– การเขียนแบบเครื่องกล
– กลศาสตร์วิศวกรรม

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. – 31 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments