สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -21 มี.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -21 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ลิงค์: https://ehenx.com/16425/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มี.ค. – 21 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงประสงค์จะวับสนัควบุคคลเพื่อขัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหาวทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหาวทั่วไป (ศว) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยกาวอาชีพวังสะพุง ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมกาวกาวบริหารพนักงานวาชกาว ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไขกาวสรวหาและเลอกสววพนักงานวาชกาวและแบบลัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบตเฉพาะกลุ่มงานและการชัดทำกรอบอตวากำลังพนัก3าน,3าชการ และคำลังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรอง มอบ อำนาจการสรรหาและเลอกสรรบุคคลเพื่อขัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การขัดทำและลงนานไนลัญญาชัาง พนกงานราชการ จึงประกาศริบสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมรายละเอียด ดังต่อไปนี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๖.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในวะดับเดีอากับท ก•ท- รับวองแล้วโบ รหัสวิชา ๓๐๑ กลุ่มวิชาการบัญชี (การชัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหาวธุรกิจ(กาวบัญชี)/กาวบัญชี/การบัญชี การเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใข้แสดงในกาวปวะกอบาชาชีทดรูตามท คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งข้นในวันสุดท้ายและบังไม,หมดอาคุ เาบแต ผัลมัดว สอบแข่งข้นที่มืคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาชาวิชาเอกที่ชาดแคลน มีความจำเปนต่อ การชัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั่งนีจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีทดรู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการชัดทำ สัญญาจ้าง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 21 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments