กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ม.ค. -1 ก.พ. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16236/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (โรงพยาบาลสิงห์บุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป สะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ด๑ กันยายน ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ ๖๕๕๔ และคำลังจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒®>๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ร>๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีวภาพ หรือสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างตัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ชันสูตรโรค พิสูจน์ยีนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท้อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอื่น ๆ ศึกษา ค้นคว้า วิชัยเกี่ยวกับการระบาดชองโรค การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกัน เพื่อสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ซีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง การชัดทำตำรายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธี๋ต่อจิตประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิชัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัขวิทยา ฯลฯ เพื่อหาสารสำคัญและ ทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มี คุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือตรวจซ่อม ชัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในงานวิเคราะห์ วิชัยทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยา และสัตววิทยาทางแพทย์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี การวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิชัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอนผีเกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร ๙๔ ปี 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments