กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16238/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-22,750
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (โรงพยาบาลสมุทรปราการ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ม.ค. – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาต่รืห์รือคุณวุฒิอย่างลิ่นที่เทียบไต้ไม่ตํ่ากว่านในสาขาวิชาการบัญชี ปริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทาง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอีเล็กทรอนึคส์ ทางไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างด้น


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภา๓สัชกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

๑. ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด ของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพร่างสัญญาชื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่ลิ่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เภสัชกร

๑. ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชื่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยา และเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ

การประเมินครั้งที่ ๑)

 • ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพ้สคุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง ประกาศ และหนังลือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
 • ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใข้ การเกบรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนราชการกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖
 • พระราชบัญญัติความรับผดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านหัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    

การประเมินครั้งที่ ๒

 • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง    

เภสัชกร

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทางด้านเภสัชกรรม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments