Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -24 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/16176/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ม.ค. – 24 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงาน ในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริห^รพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาเละ เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานาชการทั่วไป รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง แล้วในทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน บุคคลต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติงานต่าง ๆ การติดต่อนัดหมาย การจัดงานรับรอง และงานพิธีต่าง ๆ
๓. การเตรียมเรื่อง เตรียมเอกสารและเตรียมการสำหรับการประชุม การจดบันทึก และการ เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ ประชุม ร่วมทั้งผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
๔. ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจที่สำคัญหรือภารกิจที่เร่งด่วนต่าง ๆ ของส่วนราชการ
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม การจัดงานต่าง ๆ การบริหารงาน การติดต่อ ประสานง”น การร่วมดำเนินการในหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ การแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวามข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานติดต่อสื่อสาร หรืองานเกี่ยวกับทางวิทยุสื่อสาร โดยปฏิบัติงานตามขอบข่ายที่จะให้ ปฏิบัติได้ เป็นต้น
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เข่น การบันทึกข้อมูลลงในลื่อ บันทึกทางคอมพิวเตอร์ หรือที่มีลักษระการใช้งานที่คล้ายคคึงกัน การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การรายงานข้อมูล เป็นต้น
๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดทำข้อมูลทางสถิติ และนำเสนอผลข้อมูลสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 – 24 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนที่ file 1

Comments

comments