Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ลิงค์: https://ehenx.com/16175/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยให้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและ ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมี รายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Managrment: CVM)
๒. สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถ ทำงานได้ในระดับสากล ภายใต้หลักสูตรที่ยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการจัดการเรียนการสอนที่มี คุณภาพ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างขีด ความสามารถในการแช่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย องค์กรทางวิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนาทักษะ ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และการฟิกทักษะวิชาชีพของครูและผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
๕. ปฏิบติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่มีความเป็นเลิศ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน อาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการทำงานสู่ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาหรือ มาตรฐานอาชีพตามที่หน่วยงานชี่งมีหน้าที่ให้การรับรองมาตรฐานกำหนดไว้
๖. ปฏิบัติงานธุรการ บริหารจัดการสำนักงาน ให้บริการข้อมูล แนะนำและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไป

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

แผนที่ file 1

Comments

comments