Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ม.ค. -20 ม.ค. 2565 รวม 18 อัตรา,

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/16128/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านศิลปประยุกต์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประณีตศิลป์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านงานแม่พิมพ์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(ละคร-พระ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-พระ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-ลิง),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ฆ้องวงเล็ก),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(เพอร์คัสชั่น),คีตศิลปินปฏิบัติงาน(สากล)(หญิง),นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ(ด้านนาฏศิลป์),มัณฑนากรปฏิบัติการ,นักโบราณคดีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ม.ค. – 20 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่าง ศิลปกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งคีตศิลปิน ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักโบราณคดีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านงานแม่พิมพ์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – พระ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – พระ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ลิง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงเล็ก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เพอร์คัสชั่น)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านนาฏศิลป์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


มัณฑนากรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักโบราณคดีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาศิลปหัตถกรรม


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาชาวิชาวิจิตรศิลน์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาชาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านงานแม่พิมพ์)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – พระ)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางนาศิลป์


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – พระ)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางนาฏศิลป์


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ลิง)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางนาฏศิลป์


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงเล็ก)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางดุริยางคศึลป็


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เพอร์คัสชั่น)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางดุริยางคศิลป์


คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์


นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านนาฏศิลป์)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป้และ ประยุกต์ศึลป ทางนาฏศิลป หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางนาฏศิลป้


มัณฑนากรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมภายใน หรือทางมัณฑนศิลน้ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป้และประยุกต์ศิลป้ ทางการออกแบบภายใน หรือทางการตกแต่งภายใน


นักโบราณคดีปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างศิลปกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลรูปแบบงานศิลปกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการออกแบบ เขียนแบบ และอนุรักษ์งานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ
(2)    ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้างตามแบบพุทธศิลป้ หรือการตกแต่ง ประดับประดาแบบไทย เพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์งานศิลปกรรมที่มีคุณค่า และมีความประณีตวิจิตรบรรจง ให้คงอยู่สำหรับประชาชนได้
(3)    ทำแผนผังงานศิลปกรรม เพื่อการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน การบูรณปฏิสังขรณ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งการซ่อมสงวนรักษา เพื่ออนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป
2.    ด้านการบริการ
ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในงานที่ ตนได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้สำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนดไว้


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรมในงานศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ วิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ศึกษา ด้นคว้า รวบรวมซัอมูลที่เกี่ยวช้องทางด้านศิลปกรรม (งานศิลปประยุกต์ และเครื่องเคลือบดินเผา) ที่มีรายละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ งานศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา
(2)    ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตและสร้างสรรค์งานศิลปประยุกต์ เช่น ดวงตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ โล่ เข็มที่ระลึก เป็นต้น หรืองานเครื่องเคลือบดินเผา เช่น การผลิตเครื่องเคลือบดินเผา การเขียนลวดลายเครื่องเคลือบดินเผา เป็นต้น โดยมีความรู้พื้นฐานทางด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างสรรค์และผลิตงานศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา
(3)    จัดเตรียม ดูแล เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฏิบัติงานศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา
(4)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานศิลปะประยุกต์และ เครื่องเคลือบดินเผา เพื่อรวบรวมและจัดทำองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา
2.    ด้านการบริการ
(1)    วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดขอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตรงตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนดไว้
(2)    ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรู้ในการปฏิบัติงานด้านศิลปะประยุกต์และ เครื่องเคลือบดินเผา แก่บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเช้าใจในการปฏิบัติงาน และความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(3)    ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4)    ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในงาน ที่ตนได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้สำเร็จตามเป้าหมายและผลลัมฤทธที่กำหนดไว้


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรมในงานช่างประณีตศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ปฏิบัติงานศิลปกรรมในงานช่างประณีตศิลป์ งานช่างศิลป์ไทยในลักษณะงานช่างเขียน และช่างลายรดนํ้า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรมในงานช่างประณีตศิลป้ งานช่างศิลป์ไทยที่มีคุณค่าและความหมาย
(2)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลงานศิลปกรรมในงานช่างประณีตศิลป์ งานช่างศิลป์ไทย ในลักษณะงานช่างเขียนและช่างลายรดนํ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบงานศิลปกรรม ในงานช่างประณีตศิลป์ งานช่างศิลปัไทย
(3)    ออกแบบ เขียนแบบ เขียนภาพ เขียนลาย ถอดและคัดลอกลายจากภาพสองมิติและ รูปทรงต่าง ๆ เช่น ไม้แกะสลัก ปูนปัน โลหะประณีต เป็นต้น เพื่อการกำหนดแบบสำหรับการช่อม สร้างสรรค์ งานศิลปกรรม
(4)    จัดเตรียม ดูแล เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฏิบัติงานช่างเขียนและช่างลายรดนํ้า
(5)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู[นการปฏิบัติ งานศิลปกรรมในงานช่างประณีตศิลป์ งานช่างศิลป์ไทยในลักษณะงานช่างเขียนและช่างลายรดนํ้า เพื่อรวบรวมและจัดทำองค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงานศิลปกรรม
(6)    วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตรงตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนดไว้
2.    ด้านการบริการ
(1)    ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรู้ในการงานศิลปกรรมในงานช่างประณีตศิลป้ งานช่างศิลป์ไทยในลักษณะงานช่างเขียนและช่างลายรดนํ้า แก่บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(2)    ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3)    ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในงาน ที่ตนได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้สำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนดไว้


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านงานแม่พิมพ์)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านประติมากรรมในงานแม่พิมพ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ปฏิบัติงานจัดทำพิมพ์ทุบรูปสเก๊ตเล็ก และรูปปันขยายขนาดต่าง ๆ เพื่อใช่ใน
การปฏิบัติงานประติมากรรม
(2)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลงานประติมากรรมในงานทำแม่พิมพ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการปฏิบัติงานประติมากรรม
(3)    จัดทำแม่พิมพ์ทุบภาพนูนตา นูนสูง ลอยตัว แม่พิมพ์ยางซิลิโคน แม่พิมพ์ชิ้น ปูนปลาสเตอร์ รูปอนุสาวรีย์ต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นรูปแบบในการปฏิบัติงานด้านประติมากรรม
(4)    ดำเนินการหลอรูปปูนปลาสเตอร์ต้นแบบจากแม่พิมพ์ทุบรูปสเก๊ตเล็ก และรูปปันขยาย และหล่อตัดในพิมพ์ทุบ เพื่อให้งานประติมากรรมเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
(5)    ปฏิบัติงานในการลอกแบบ ตัดแบบสังกะสี ไม้ สำหรับงานกลึง ไส ดินเหนียว ปูนปลาสเตอร์ ประกอบแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประติมากรรมในงานทำแม่พิมพ์
(6)    จัดเตรียม ดูแล เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การปฏิบัติงานประติมากรรมในงานแม่พิมพ์
(7)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานประติมากรรมในงานแม่พิมพ์ เพื่อ รวบรวมและจัดทำองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานประติมากรรมในงานทำแม่พิมพ์
(8)    วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตรงตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนดไว้
2.    ด้านการบริการ
(1)    ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรู้ในการปฏิบัติงานแม่พิมพ์ แก่บุคคล หรือ หน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเช้าใจในการปฏิบัติงาน และความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(2)    ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก1ผู้ร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4)    ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในงาน ที่ตนได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้สำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนดไว้


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรมด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและรูปแบบทางวิชาการด้านศิลปกรรมที่มี รายละเอียด เพื่อใซัเป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และอนุรักษ์งานศิลปกรรมและโบราณสถาน
(2)    ดำเนินการเกี่ยวกับการทำแผนผังงานศิลปกรรม เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์
โบราณสถาน
(3)    สำรวจ ตรวจสภาพ ประเมินคุณค่า จิตรกรรมและประติมากรรม
เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม สงวนรักษา ผลงานทางศิลปกรรม
(4)    ออกแบบ เขียนแบบ ลวดลายประดับโบราณสถาน เพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์ งานศิลปกรรมที่มีคุณค่า
(5)    ดำเนินการบูรณะโบราณสถานในส่วนที่เกี่ยวกับงานศิลปกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบ ที่กำหนด เพื่อการบูรณะ ซ่อมแซม สงวนรักษาศิลปกรรมของชาติ
(6)    วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
2.    ด้านการบริการ
(1)    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เกิดความร่วมมืดและผลสัมฤทธที่กำหนด
(2)    ให้บริการข้อมูล ตอบปัญหา ชี้แจง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนด


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรมด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและรูปแบบทางวิชาการด้านศิลปกรรมที่มี รายละเอียด เพื่อใข้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และอนุรักษ์งานศิลปกรรมและโบราณสถาน
(2)    ดำเนินการเกี่ยวกับการทำแผนผังงานศิลปกรรม เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์
โบราณสถาน
(3)    สำรวจ ตรวจสภาพ ประเมินคุณค่า จิตรกรรมและประติมากรรม
เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม สงวนรักษา ผลงานทางศิลปกรรม
(4)    ออกแบบ เขียนแบบ ลวดลายประดับโบราณสถาน เพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์ งานศิลปกรรมที่มีคุณค่า
(5)    ดำเนินการบูรณะโบราณสถานในส่วนที่เกี่ยวกับงานศิลปกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบ ที่กำหนด เพื่อการบูรณะ ซ่อมแซม สงวนรักษาศิลปกรรมของชาติ
(6)    วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
2.    ด้านการบริการ
(1)    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เกิดความร่วมมืดและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
(2)    ให้บริการข้อมูล ตอบปัญหา ชี้แจง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – พระ)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ทำหน้าที่ผู้แสดงด้านนาฏศิลป้ต่าง ๆ ทั้งโขน ละคร ฟ้อนรำ ตามบทบาทที่ได้รับ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลปี
(2)    ฟิกซ้อม ทางด้านนาฏศิลปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(3)    จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดงทุกชนิด เพื่อให้พร้อม ต่อการเผยแพร่การแสดงนาฏศิลปี
(4)    แต่งกาย แต่งหน้า ทำผมให้กับผู้แสดงด้านนาฏศิลปี เพื่อให้การแสดงมีความสมบูรณ์แบบ
และสวยงาม
2.    ด้านการบริการ
(1)    เผยแพร่งานด้านนาฏศิลป้ เพื่อให้ความรู้ และความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจ
(2)    ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ ตนรับผิดชอบ


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – พระ)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ทำหน้าที่ผู้แสดงด้านนาฏศิลป์ต่าง ๆ ทั้งโขน ละคร ฟ้อนรำ ตามบทบาทที่ได้รับ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลปิ
(2)    ฟิกซ้อม ทางด้านนาฏศิลป์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(3)    จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดงทุกชนิด เพื่อให้พร้อม ต่อการเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์
(4)    แต่งกาย แต่งหน้า ทำผมให้กับผู้แสดงด้านนาฏศิลป์ เพื่อให้การแสดงมีความสมบูรณ์แบบ
และสวยงาม
2.    ด้านการบริการ
(1)    เผยแพร่งานด้านนาฏศิลป์ เพื่อให้ความรู้ และความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจ
(2)    ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ ตนรับผิดชอบ


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ลิง)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ต้านการปฏิบัติการ
(1)    ทำหน้าที่ผู้แสดงด้านนาฏศิลป้ต่าง ๆ ทั้งโขน ละคร ฟ้อนรำ ตามบทบาทที่ได้รับ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ลืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์
(2)    ขิกซ้อม ทางด้านนาฏศิลปิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(3)    จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดงทุกชนิด เพื่อให้พร้อม ต่อการเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์
(4)    แต่งกาย แต่งหน้า ทำผมให้กับผู้แสดงด้านนาฏศิลป์ เพื่อให้การแสดงมีความสมบูรณ์แบบ
และสวยงาม
2.    ต้านการบริการ
(1)    เผยแพร่งานด้านนาฏศิลป้ เพื่อให้ความรู้ และความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจ
(2)    ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ ตนรับผิดชอบ


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงเล็ก)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานด้านคุริยางคศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยในฐานะผู้บรรเลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่
งานด้านคุริยางคศิลน้ไทย
(2)    ฟิกซ้อม ศึกษา และจดจำบทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา ความสามารถในการปฏิบัติงาน
(3)    จัดเตรียม ดูแล เก็บรักษาเครื่องดนตรี และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดง
(4)    วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
2.    ด้านการบริการ
(1)    ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรู้ในการปฏิบัติงานด้านดุริยางค์ไทยแก่บุคคล หรือ
หน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(2)ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแกผู้ร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3)    ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในงานที่ตน
ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้สำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนดไว้


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เพอร์คัสชั่น)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานด้านดุริยางคศึลปี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ปฏิบัติงานด้านดนตรีสากลในฐานะผู้บรรเลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่
งานด้านดุริยางคศึลปีไทย
(2)    ปีกซ้อม ศึกษา และจดจำบทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา ความสามารถในการปฏิบัติงาน
(3)    จัดเตรียม ดูแล เก็บรักษาเครื่องดนตรี และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดง
(4)    วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
2.    ด้านการบริการ
(1)    ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรู้ในการปฏิบัติงานด้านดุริยางค์สากลแก่บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(2)    ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3)    ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในงานที่ตน ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้สำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางดุริยางคศิลป์


คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานด้านคีตศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ใดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ปฏิบัติงานด้านคีตศิลน้สากลในฐานะผู้ขับร้อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์สากล
(2)    ฟิกซ้อมการขับร้องเพลงสากล การขับร้องเดี่ยว การขับร้องหมู่และการขับร้อง ประสานเลียง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(3)    ศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ห่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้อง เพลงสากล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
(4)    คัดลอก เก็บรวบรวมและจัดเตรียมบทเพลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานด้านคีตศิลป์สากล
(5)    วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
2.    ด้านการบริการ
(1)    เผยแพร่ให้ความรู้ด้านคีตศิลป์สากล เพื่อให้ความรู้ ความบันเทิงแก่สาธารณชน และบุคคลที่สนใจ
(2)    ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความรู้ในการปฏิบัติงานด้านคีตศิลป์สากลแก่บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(3)    ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4)    ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในงานที่ตน ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้สำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนดไว้


นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านนาฏศิลป์)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติ ด้านดุริยางค์ศิลป คีตศิลป์ และนาฏศิลป์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ศึกษา ด้นคว้า รวบรวมเอกสาร ข้อมูลทางวิชาการด้านการละครและดนตรี เพื่อเป็น ข้อมูลในการพัฒนางานวิชาการด้านการละครและดนตรี
(2)    ร่วมจัดทำตำราเกี่ยวกับการละครและดนตรี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก ผู้ที่สนใจ
(3)    ศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง ข้อมูล เพื่อจัดทำบทความทางงวิชาการ บทวิเคราะห์ และ งานวิจัย ทางด้านการละครและดนตรี
(4)    รวบรวมศิลปะการเล่นพื้นเมือง และการฟ้อนรำตามแบบฉบับของท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า
2.    ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
3.    ด้านการประสานงาน
(1)    ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(2)    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.    ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการละครและดนตรี เพื่อให้บุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้
(2)ให้คำแนะนำ งานวิชาการละครและดนตรีแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผ้สนใจ .


มัณฑนากรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านมัณฑนศิล,ป็ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ศึกษา ค้นคว้าทฤษฏีและองค์ความรู้ทางด้านมัณฑนศึลป้ เพื่อเป็นข้อมูลใน การดำเนินงานด้านมัณฑนดิลป็
(2)    ออกแบบ ตกแต่ง กำหนดรายการประกอบแบบงานด้านมัณฑนศึลป้ และ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ชองงาน
(3)    ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานออกแบบ ตกแต่งด้านมัณฑนศิลป์
(4)    ดูแลการจัดทำครุภัณฑ์และงานมัณฑนศิลป์ เพื่อให้ได้ผลงานตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด
2.    ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธที่กำหนด
3.    ด้านการประสานงาน
(1)    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ และผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(2)    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.    ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรู้ ในวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง


นักโบราณคดีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านโบราณคดี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งวัฒนธรรมสมัย ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการสำรวจ ขุดค้นทางโบราณคดี และขุดแต่งโบราณสถานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โบราณคดี
(2)    ร่วมสำรวจ ขุดค้นแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งวัฒนธรรมสมัยต่าง ๆ เพื่อศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ และใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ บูรณะและปกป้องคุ้มครองมรดกทางคิลปวัฒนธรรม
(3)    ศึกษาและวิเคราะห์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศึลปวัตถุ จากแหล่งโบราณคดี และ โบราณสถาน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาทางโบราณคดี
(4)    ร่วมสำรวจ ตรวจสอบแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และวางผัง เพื่อพิจารณาให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกทางศึลปวัฒนธรรมและการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
2.    ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
3.    ด้านการประสานงาน
(1)    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
(2)    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.    ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำด้านโบราณคดี บัญชีและทะเบียนโบราณสถาน แก่ประชาชน บุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรัที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

วิชาที่สอบ

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

การวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม
2.    ความสามารถด้านการออกแบบ เขียนแบบ งานด้านจิตรกรรมและประติมากรรม


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ ผลิต และสร้างสรรค์งานศิลปประยุกต์
2.    ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านศิลปประยุกต์
3.    ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียม ดูแล เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านศิลปประยุกต์


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความรู้พื้นฐานในงานประณีตศิลป์
2.    ความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ เพื่อใช่ในงานด้านประณีตศิลป์ เพื่อการสร้างสรรค์
3.    ความสามารถในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านประณีตศิลป์
4.    ความรู้ ความสามารถในการศึกษา ด้นคว้า รวบรวมข้อมูล รูปแบบงานด้านศิลปกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทำองค์ความรู้ในงานด้านประณีตศิลป์ เพื่อการเผยแพร่


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านงานแม่พิมพ์)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความสามารถในการทำแม่พิมพ์ทุบจากต้นแบบที่เป็นรูปปัน
2.    ความสามารถในการหล่อรูปต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์จากแม่พิมพ์ทุบ
3.    ความสามารถในการทำแม่พิมพ์ชิ้นและแม่พิมพ์ยางจากต้นแบบที่เป็นรูปปัน
4.    ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและวัสดุ – อุปกรณ์โนการทำแม่พิมพ์


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความรู้เกี่ยวกับงานช่างศิลปกรรม ตามแบบฉบับของศิลปะไทย
2.    ความสามารถด้านการออกแบบ เขียนแบบ ลวดลายต่าง ๆ ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายปูนข้น ภาพสลักต่าง ๆ งานประติมากรรมลอยตัว นูนสูง นูนตา รวมทั้งการกำหนดรายการเพื่อซ่อมแซมและ อนุรักษ์ศิลปกรรมไทย
3.    ความรู้เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่ เจดีย์ วิหาร อุโบสถ มณฑป ทอไตร


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความสามารถด้านการออกแบบ เขียนแบบ ลวดลายต่าง ๆ ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายปูนข้น ภาพสลักต่าง ๆ งานประติมากรรมลอยตัว นูนสูง นูนตํ่า รวมทั้งการกำหนดรายการเพื่อซ่อมแซม และอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย
2.    ความสามารถด้านการออกแบบ เขียนแบบ รวมทั้งการกำหนดรายการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – พระ)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์
2.    เพลงหน้าพาทย์
3.    รำเดี่ยว
4.    การรำตีบทประกอบบทร้อง
5.    ความสามารถพิเศษ


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – พระ)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์
2.    เพลงหน้าพาทย์
3.    รำเดี่ยว
4.    การรำตีบทประกอบบทร้อง
5.    ความสามารถพิเศษ


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ลิง)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์
2.    เพลงหน้าพาทย์
3.    รำเดี่ยว
4.    การรำตีบทประกอบบทร้อง
5.    ความสามารถพิเศษ


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงเล็ก)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    เพลงที่ใซัประกอบการแสดงโขน – ละคร – เพลงหน้าพาทย์
2.    เพลงที่ใช่ในพระราชพิธี
3.    เพลงประเภทเสภา
4.    เพลงเดี่ยว
5.    ความสามารถพิเศษ


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เพอร์คัสชั่น)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    Marimba
– Konzert fOr Marimba นกd Streicher by Eckhard Kopetzki (Movement 1)
2.    Timpani
– Symphony No.l by Beethoven (Movement 3)
3.    Snare
– Symphony No.3 by William Schumann (Part 2 d. Toccata)
4.    Xylophone
– Symphony No.3 by William Schumann (Part 2 d. Toccata)
5.    Drum set
– Any pattern
**หมายเหตุ** สอบทุกเครื่องมือ ทุกบทเพลง


คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    เพลง Classical
–    Opera From Turandot
–    Opera From Madame Butterfly
2.    เพลงพระราชนิพนธ์
–    แสงเทียน
–    รักคืนเรือน
–    แก้วตาขวัญใจ
3.    เพลง Broad Way
4.    เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง
5.    บทเพลงอื่น ๆ ตามความถนัด
**หมายเหตุ** สอบทุกบทเพลง


นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านนาฏศิลป์)

การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านวิชาการละครและดนตรี
2.    จรรยาบรรณนักวิชาการละครและดนตรี
3.    ความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการ
4.    ความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลทางด้านวิชาการละครและดนตรี


มัณฑนากรปฏิบัติการ

การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความสามารถในการออกแบบงานด้านมัณฑนศิลปั การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)
2.    ความสามารถในการออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Design)
3.    หลักและกระบวนการออกแบบ (Design Process)


นักโบราณคดีปฏิบัติการ

การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.    ความรู้ทางด้านวิชาการโบราณคดี
2.    ความรู้ด้านระเบียบ วิธี วิจัย ทางโบราณคดี
3.    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเดิม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. – 20 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมศิลปากร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments