กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ม.ค. -27 ม.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/16129/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน,นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจารีตประเพณี),นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านการแปลและเรียบเรียง)(ภาษาฝรั่งเศส),วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ม.ค. – 27 ม.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ ปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ภาษาฝรั่งเศส)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาซีพขั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนืยบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาชาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญาทลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ภาษาฝรั่งเศส)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาฝรั่งเศส หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาฝรั่งเศส และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฏิบัติงานด้าน ช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    สำรวจ ออกแบบ เจียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่างตามความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2)    ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3)    ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(4)    ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแชม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(5)    รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2.    ด้านการบริการ
(1)    ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและฟิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนรับผิดชอบแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อผู้สนใจได้ รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2)    ติดต่อประสานกับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฏิบัติงานด้าน ช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2)    จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อวางแผนบำรุงรักษา
(3)    ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวช้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่ หน่วยงานหรือกฎหมายกำหนด
2.    ด้านการบริการ
(1)    ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผูใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2)    ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2)    รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3)    ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4)    รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2.    ด้านการบริการ
(1)    ติดต่อประสานงานกับบบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2)    ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไบใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3)    ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดูแลพิพิธภัณฑ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    บันทึกข้อมูลโบราณวัตถุ ศึลปวัตถุ เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุของชาติ
(2)    ดูแล ห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องจัดแสดง
2.    ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าชมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานห้องสมุด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
(2)    ช่วยบรรณารักษ์ในการจัดและจำแนกทรัพยากรสารสนเทศ เช่น จัดทำคำค้น ดัชนี กฤตภาค บรรณานุกรม เป็นต้น เพื่อการบริการและการสืบค้น
(3)    ดูแล เก็บรักษา ช่อมแซมหนังลือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ
(4)    ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี
2.    ด้านการบริการ
(1)    ให้บริการ แนะนำแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดแกบุคคล หรือหน่วยงาน ที่เข้าใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก
(2)    ร่วมจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อล่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการห้องสมุด


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านอักษรศาสตร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ใดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ถ่ายถอด เปรียบเทียบ งานด้านวรรณกรรม เพื่อศึกษา เรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ ของคนที่สะท้อนอยู่ในวรรณกรรมแต่ละเรื่อง
(2)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ตรวจสอบข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี เพื่อเป็นหลักฐานในการศึกษาความเป็นมาของชาติ และธำรงไว้ซึ่งแบบแผนโบราณราชประเพณี ตลอดจนสืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่มรดกทางศึลปวัฒนธรรมของชาติ
(3)    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม แปล เรียบเรียงเอกสารทางประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและ วรรณกรรม จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลวิชาการด้านอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ของชาติ
2.    ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
3.    ด้านการประสานงาน
(1)    ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ และผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(2)    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.    ด้านการบริการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในวิชาการด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม และ จารีตประเพณีแก่บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเช้าใจที่ถูกต้อง


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ภาษาฝรั่งเศส)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านอักษรศาสตร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ต้านการปฏิบัติการ
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ตรวจสอบข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี เพื่อเป็นหลักฐานในการศึกษาความเป็นมาของชาติ และธำรงไว้ซึ่งแบบแผนโบราณราชประเพณี ตลอดจน สืบทอดสรัางสรรค์ และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2.    ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
3.    ต้านการประสานงาน
(1)    ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ และผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(2)    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.    ต้านการบริการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในวิชาการด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีแก่บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุม งานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมือง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2)    ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคาร หรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
(3)    ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไปรูปแบบ แผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
(4)    ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรกา ที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
(5)    ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
(6)    ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึง การแกไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
2.    ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
3.    ด้านการประสานงาน
(1)    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ และผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(2)    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.    ด้านการบริการ
(1)    ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
(2)    จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใข้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

วิชาที่สอบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.    ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุม
การสำรวจ และการเขียนแบบ
2.    การคำนวณแบบและประมาณราคาด้านช่างโยธา


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.    ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.    ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น มิเตอร์ไฟฟ้า
3.    ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
4.    ความเข้าใจในสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้าอาคาร
5.    ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร สำนักงาน
6.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
7.    ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า
8.    ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3.    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
4.    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
5.    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไชเพิ่มเดิม


เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเจียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 และที่แก่ไขเพิ่มเดิม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
2.    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
3.    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑสถาน
4.    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑสถาน
5.    ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย


เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเจียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.    ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ
2.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุด
3.    การบริการทรัพยากรสารสนเทศ
4.    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.    ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมไทย
2.    ความรู้ความสามารถในการนำเสนอความรู้ทางวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด้วยภาษาไทยที่ลูกต้องสละสลวย
3.    ความรู้ความสามารถในการใข้เอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการนำเสนอทางวิชาการ


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ภาษาฝรั่งเศส)

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.    ความรู้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส โดยเฉพาะด้านการอ่านและเขียน
2.    ทักษะด้านการแปลและเรียบเรียงจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
3.    ความรู้ความสามารถด้านการเขียนและเรียบเรียงข้อมูลเชิงวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
4.    ความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ไทย


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.    กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
2.    กฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างอาคาร
3.    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
4.    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างไม้
5.    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก
6.    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานราก
7.    ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง
8.    ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายนํ้า ลังเก็บนํ้า ท่อส่งนํ้า ท่อระบายนํ้า
9.    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทาง
10.    ความรู้เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. – 27 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 4 ม.ค. 2565

สอบวันที่: 4 ม.ค. 2565

ประกาศผลสอบ: 4 ม.ค. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมศิลปากร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments