Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -10 ม.ค. 2565

สนจ.นครสวรรค์

ลิงค์: https://ehenx.com/15920/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 10 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราขการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจาก สถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานชองพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่างๆ เช่นวิธีการเชิญชวนทั่วไป วิธีการ คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จัดจำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับ การฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(๗) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

พนักงานวิชาการพัสดุ

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๒.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ๕. พระราชบัญญัติ มาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๙. ความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูล และเหตุการณ์สถานการณ์ ปัจจุบัน ๑๐. ความรู้ ความสามารถและทักษะใน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร    ๑. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหาร การเงิน การคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ๔.กฎกระทรวงการคลังซึ่งออกตาม ความในพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐    ความพร้อมในการ ปฏิบัติงานพิจารณาจาก – ประวัติส่วนตัว/การศึกษา – ทักษะความสามารถและ ประสบการณ์ในการทำงาน – ห่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความมั่นคงทาง อารมณ์ – บุคลิกภาพ การแต่งกาย – ความริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ – ความรู้ความสามารถใน การใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Word Excel ทักษะในการค้นข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นครสวรรค์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงาน วิชาการพัสดุ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 10 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.นครสวรรค์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments