กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ม.ค. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ม.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15919/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักบริหารบุคคล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (คนพิการ) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักบริหารบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (คนพิการ) ในตำแหน่งพนักงาน บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสแกนข้อมูลจากแฟ้มประวัติของ ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการเกษียณทั้งหมดของกระทรวงฯ เพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล (ระบบ DPIS) และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเดิมของสำนักบริหารบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบันทึกข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๑ มีสัญชาติไทย อายุไม,ตากว่า ๒๐ ปี
๓.๒ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๓.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
๓.๔ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ เป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน ๕ ปี
๓.๕ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดย ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบันทึกข้อมูล

๕.๑ สแกนแฟ้มประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการเกษียณ ของกระทรวง การต่างประเทศทั้งหมด
๕.๒ เก็บเอกสารเข้าแฟ้มประวัติ ประวัติบุคคล การดำรงตำแหน่ง การได้รับเงินเดือน การอบรมดูงาน สัมมนา ราชการพิเศษ คำสั่งฯลฯ
๕.๓ ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งในกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศต้องการข้อมูลหรือการสนับสบุนทางเทคนิคจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้การใช้งานระบบ DPIS เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕.๔ ปฏิบติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นเอกสารและหลักฐานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่งพระราม ๖

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pmbinfo@mfa.go.th สำหรับเอกสาร อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องกับประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments