Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15892/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. คุณวุฒิไม่ตรกว่าปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
๒. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การวางแผน การกำหนด ยุทธศาสตร์ นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และประเมินผล หรืองานอื่น ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาเอก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานทั้งได้ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา ปรับปรุง เสนอแนะ และกำหนดรูปแบบหรือแนวทาง ในการพัฒนางานด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเล ด้านประมงทะเล ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวช้อง นโยบาย รวมถึงแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ
๒. พัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ดิดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเล ด้านคุ้มครองแรงงานประมงทะเล เซิงวิชาการ
๓. ให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการแก้ไข ปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๔. ให้คำปรึกษา แนะนำเสนอความเห็น หรือสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเล และด้านคุ้มครองแรงงานประมงทะเลให้แก่หน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๕. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานตรวจแรงงาน การกำหนดมาตรฐานการทำงานของลูกจ้าง แรงงานประมง และคนประจำเรือ ให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและหลักการสากล
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหนาที่ ชั้น ๑๒

กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 – 29 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ ใบสมัคร |

Comments

comments