สนจ.พังงา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2564

สนจ.พังงา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.พังงา

ลิงค์: https://ehenx.com/15891/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พังงา (ศาลากลางจังหวัดพังงา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.พังงา เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดพังงา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงาน วิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารพนักงานราชการ และคำสั่ง จังหวัดพังงา ที่ ๔๐๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติ ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการ ในการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ จึงประกาศสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดำแหน่งพนักงาน วิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง


พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) รับและจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ และจัดทำ เอกสารทางด้านการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ คำเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมถึงโอนจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง กันเงินเหลื่อมปี และ ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำประมาณการรายได้แผ่นดิน จัดเก็บค่าธรรมเนียม และนำส่ง เงินรายได้แผ่นดิน
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง การเงิน ตรวจสอบบัญชี จัดทำทะเบียนคุมด้านการเงินบัญชี จัดทำกระทบยอดเงินฝาก และควบคุมเงินทดรอง ราชการของสำนักงาน รวมทั้งบันทึกและปรับปรุงบัญชีงบการเงินในระบบ GFMIS เพื่อแสดงสถานะ ทางการเงินที่ถูกต้อง
(๕) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบหลักฐานเอกสารการส่งใช้เงินยืม รวมทั้ง ใบสำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๖) จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และจัดทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงานทางการเงินบัญชีของส่วนราชการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) งานบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด รวมทั้งเบิกจ่ายงบกลางใน ความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานจังหวัด งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานวิชาการพัสดุ

(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและ มาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่างๆ เช่น วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกียวกับ คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งาน ทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำ สำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.พังงา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น ๓ 

ศาลากลางจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 28 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.พังงา

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments