ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/15788/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันแรก)
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก เข้ากองประจำการ ในปี พ-ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับ การผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี
๒.๔ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๒.๕ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ชัดต่อการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิบัไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
๒.๗ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างชองส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
๒.๙ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพิ่นเทืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๑๐ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๑๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้ท้นโทษ มาแล้วเกินห้าปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๕ สำหรับผู้สมัครที่ไม่แจ้งความเป็นจริงต่อทางราชการ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการในภายหลัง ดังนั้น ทางราชการ จะสงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้
๒.๑๖ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ จะเรียกร้องสิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ


พนักงานบริการ

วิชาที่สอบ

๔.๑ สอบรอบแรก (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบภาควิชาการ
๔.๑.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(๒๐ คะแนน)เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามระเบียบกองทัพบก โดยกำหนดเกณฑ์ผ่าน ๕๕% ของแต่ละท่าทดสอบ เป็นเกณฑ์ที่ได้คะแนนเต็ม ส่วนการทดสอบการปฏิบัติได้ไม่ถึงเกณฑ์ผ่าน ๕๕%ให้คิดคะแนนที่ได้เป็นสัดส่วนตามลำดับ โดยทำการทดสอบ ดังนี้ ๔.๑.๑.® ดันพื้น ภายในเวลา ๒ นาที
๔.๑.๑.๒ ลุก – นั่ง ภายในเวลา ๒ นาที
๔.๑.๑.๓ วิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร ภายในเวลาที่กำหนด
๔.๑.๒ สอบภาควิชาการ (๘๐ คะแนน)
๔.๑.๒.๑ ภาษาไทย (ม.๑ – ม.๓)    ๒๐ คะแนน
๔.๑.๒.๒ ความรู้ทั่วไป    ๒๐ คะแนน
๔.๑.๒.๓ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๓    ๔๐ คะแนน
๔.๒ สอบรอบที่ ๒ (๔๐ คะแนน) สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกเท่านั้น โดยทำการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๔.๒.๑ ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพทั่วไป
๔.๒.๒ การทดสอบความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ศาสตร์พระราชา บทบาท หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย และความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
๔.๒.๓ การประเมินทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 14 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments