สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 ธ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.สมุทรสาคร

ลิงค์: https://ehenx.com/15789/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครกัดเลือกเพื่อบรรจุแสะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดตำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ด ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.ด/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาบ ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๘๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยม็รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระเดียวกัน ในสาขาวิขาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภขั้นหนึ่ง


นักรังสีการแพทย์

ได้รับปริญญาตริหรือคุณรุฒิอย่างยื่นที่เทียบไต้ไนระเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบโรคติถปะสาขารังสีเทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระตับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใด้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอี่นตามที่ไต้รับ มอบหมาย
ต้านการปฏิบัติการ
–    ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแท่ผู้ใช้บริการ เพี่อให้ไต้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
คัดกรอง ประเมันภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจอัยปัญหา ภาวะเที่ยง เพี่อให้การ ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ใต้อต่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และท้นเวลา

–    บันหก วิวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องด้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย โห่’เกิดความปลอดภัย สุบสบาย และมีประสิทธิภาพ
–    ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ข้นฟูสุขภาพประชาขบ หรือการบริการอื่น ๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประขาชน
ด้านการวางแผน
–    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
ด้านการประสาบงาบ
–    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนด
–    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท้จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรางความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่โด้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
–    สอน แนะน่า ให้ดำปรึกษาเบื้องด้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ขุมขน เกี่ยวกับการ ส่งเสริม ป๋องกัน ดูและรักษา ข้นฟูสภาพ เพื่อให้ประขาชนสามารถดูแลตนเองได้
–    ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้นเกี่ยวกับพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้ ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักรังสีการแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติ งานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่โต้รับมอบหมาย

ด้านการปฏ๊น้ติการ
–    ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ชนพ้นฐานในการตรวจวินิจชัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาดรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษา ที่ถูกต้อง เหมาะสม
–    ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครี่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวขคาสตร่นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพี่อพ้’ฒนางานด้านรังสีการแพทย์
และสาธารณสุข
–    ช่วยปฏิน้ติงานปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใดด้านหนึ่ง ทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานต้านรังสีการแพทย์ ให้มีประสีทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
–    ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
–    ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ่ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสี ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนางานด้านรังสีกรแพทย์และสาธารณสุข
ด้านการวางแผน
–    วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบ หรือโครงภาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายผลสัมฤทธิ,ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
–    ประสาบการทำงาบร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมีอและผลส้มฤทธึ้ตามที่กำหนด
–    ขึ๋เแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่เด้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
–    ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องด้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ และการป๋องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
–    จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการ ทางรังสีการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
–    ส่งเสริม หรือประชาส้มพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค ไง/ไข้ในการปฏิบัติงาน เพี่อให้ประชาชนไต้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความปลอดภัย ถู งสุดต่อชีวิตขอ งผู้รับนริ การ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สนจ.สมุทรสาคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สมุทรสาคร

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments