Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15729/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (โรงพยาบาลแม่สอด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ,ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาคนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาชาวิชา เครื่องกล สาชาวิชาเทคนิคโลหะ สาชาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาชาวิชาการก่อสร้าง สาชาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธาสาชาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างด้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments