Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 พ.ย. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15728/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุน ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในค■ราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อนุมัติบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยอิงระบบการบริหารงานของพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำเงินฝาก การโอนเงิน การ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ติดตามผลการ ใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
(๒) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน รวมทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแกไขปิญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการด้านการเงินและ บัญชีเงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบัติงานและสนับสบุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 26 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments